SFS 2012:298 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

120298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 24 maj 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket ska ha följande lydelse.

4 §

2

Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls-

och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den

nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

4. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analys-

verktyg,

5. ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska systemet för

uppföljningar och ansökningar, TENtec, samt aktivt medverka i regeringens
arbete med ansökningar om bidrag inom det transeuropeiska nätverket för
transporter (TEN-T) enligt bestämmelserna för Europeiska unionens finan-
siella stöd på området för transeuropeiska nät och årligen redovisa ansök-
ningsprocessens resultat,

6. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess

drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjö-
fartsstöd uppfyllts, och

7. vartannat år genomföra och till Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska
infrastrukturer inom transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Redovisning enligt 4 § 7 ska ske första gången före utgången av 2012.

1 Jfr rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och
klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka
skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75, Celex 32008L0114).

2 Senaste lydelse 2011:1227.

SFS 2012:298

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

2

SFS 2012:298

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)