SFS 2012:299 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

120299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 24 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefi-

nitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att

användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

1 Senaste lydelse 2011:1219. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Bärighetsklass⬝ tagits bort
ur förteckningen.

Beteckning

Betydelse

Besiktningsinstrument

Ett bevis om att fordonet har godkänts
vid en mopedbesiktning

Cirkulationsplats

En plats som enligt en lokal trafik-
föreskrift ska vara cirkulationsplats
och som är utmärkt med ett vägmärke
för cirkulationsplats

Gågata

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara gå-
gata och som är utmärkt med väg-
märke för gågata

Gångfartsområde

En väg eller ett område som enligt lo-
kala trafikföreskrifter ska vara gång-
fartsområde och som är utmärkt med
vägmärke för gångfartsområde

Halvljus Avbländat

färdljus

Heldragen linje

Längsgående heldragen linje som en-
ligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen
(2007:90) ersätter motsvarande bruten
linje i 4 kap. 4 §

SFS 2012:299

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

2

SFS 2012:299

Helljus

Inte avbländat färdljus

Huvudled

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
huvudled och som är utmärkt med
vägmärke för huvudled

Internationellt körkort

En handling som är avsedd att använ-
das i andra länder och som visar att
innehavaren är behörig att föra bil,
motorcykel eller terrängvagn

Jordbruks- och skogsbrukstraktor

Ett motordrivet fordon med hjul eller
band, och med motor, som har minst
två axlar, som är konstruerat för en
maximal hastighet om lägst 6 kilome-
ter i timmen, vars främsta funktion är
som dragfordon och som har konstru-
erats särskilt för att dra, skjuta, frakta
eller driva viss utbytbar utrustning av-
sedd att användas inom jord- eller
skogsbruk, eller för att dra släpvagnar
avsedda att användas inom jord- eller
skogsbruk. En jordbruks- och skogs-
brukstraktor kan vara utrustad för
transport av last i jordbruks- eller
skogsbrukssammanhang eller med
passagerarsäten

Körbana

En del av en väg som är avsedd för
trafik med fordon, dock inte en cykel-
bana eller en vägren

Körfält

Ett sådant längsgående fält av en kör-
bana som anges med vägmarkering
eller, om någon vägmarkering inte
finns, är tillräckligt brett för trafik i en
fil med fyrhjuliga fordon

Körfält för fordon i linjetrafik m.fl.

Ett körfält eller en körbana som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara kör-
fält för fordon i linjetrafik m.fl. och
som är utmärkt med vägmärke för
körfält eller körbana för fordon i linje-
trafik m.fl.

Körförbud

Förbud mot att använda ett fordon

Körträning

Träning i att föra ett körkorts- eller
traktorkortspliktigt motordrivet for-
don utan avsikt att avlägga förarprov

background image

3

SFS 2012:299

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Laddplats

En plats som enligt en lokal trafik-
föreskrift ska vara laddplats och som
är utmärkt med ett vägmärke för
parkering och en tilläggstavla för
laddplats

Lastlängd

Avståndet från lastutrymmets främsta
yttersta punkt till dess bakersta
yttersta punkt

Lämplighetsbevis

Ett bevis om att ett fordon har god-
känts vid lämplighetsbesiktning

Motortrafikled

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
motortrafikled och som är utmärkt
med vägmärke för motortrafikled

Motorväg

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
motorväg och som är utmärkt med
vägmärke för motorväg

Odelbar last

Last som inte utan risk för onödiga
kostnader eller skador kan delas i två
eller flera dellaster

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012