SFS 2012:368 Förordning om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189)

120368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189);

utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om pantbanksförordningen (1995:1189)
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 2 a�2 c §§, av

följande lydelse.

2 §

Ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet ska göras skriftli-

gen hos länsstyrelsen.

Frågor om ägarprövning, tillstånd, ingripanden och om att förelägga

någon vid vite enligt 5, 23, 28�32 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000)
prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i

�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Skåne,

Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i

Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas,

Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska bedrivas i

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i

Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i andra stycket utövar även tillsyn enligt

24�26 §§ pantbankslagen.

2 a §

När verksamheten ska bedrivas i flera län, prövas frågor om tillstånd,

ägarprövning, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23,
28�32 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är

beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när företagets svenska huvudkontor

är beläget i �stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är belä-

get i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

SFS 2012:368

Utkom från trycket
den 13 juni 2012

background image

2

SFS 2012:368

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvud-

kontor är beläget i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska huvudkontor är

beläget i Dalarnas, Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets svenska huvud-

kontor är beläget i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är

beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt

24�26 §§ pantbankslagen.

2 b §

Avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000

) betalas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i

�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Skåne,

Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i

Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas,

Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska bedrivas i

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i

Norrbottens eller Västerbottens län.

2 c §

När verksamheten ska bedrivas i flera län ska avgifter enligt 33 §

pantbankslagen (1995:1000

) betalas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är

beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när företagets svenska huvudkontor

är beläget i �stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är belä-

get i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkon-

tor är beläget i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska huvudkontor är

beläget i Dalarnas, Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets svenska huvudkon-

tor är beläget i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är

beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

background image

3

SFS 2012:368

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012