SFS 2012:401 Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

120401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501);

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om lönegarantiförordningen (1992:501)
dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen närmast efter rubriken Handläggning m.m. hos

konkursförvaltare och rekonstruktörer vid företagsrekonstruktion ska införas
en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 a�6 c §§, av

följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 7 § ska sättas närmast före 6 b §.

1 a §

Underrättelser till länsstyrelsen enligt 11, 12, 14, 17 och 18 §§ löne-

garantilagen (1992:497) ska sändas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkurs-

ärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs
eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkurs-

ärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas,
Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens
eller Västerbottens län.

5 §

1

Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande i en konkurs, ska

rätten samma dag som beslutet meddelades sända en underrättelse om beslu-
tet till Skatteverket och till

1 Senaste lydelse 2007:794.

SFS 2012:401

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:401

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när tingsrätten hör till Stockholms,

Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när tingsrätten hör till �stergötlands,

Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när tingsrätten hör till Skåne, Kronobergs

eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när tingsrätten hör till Västra

Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när tingsrätten hör till Dalarnas,

Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när tingsrätten hör till

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när tingsrätten hör till Norrbottens eller

Västerbottens län.

6 §

2

När en domstol har avgjort ett mål om lönegaranti ska en kopia av

avgörandet sändas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkurs-

ärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs
eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkurs-

ärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas,
Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens
eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären och för-

valtaren eller, när fråga är om företagsrekonstruktion, till gäldenären och
rekonstruktören.

6 a §

I fall som avses i 21 § lönegarantilagen (1992:497) ska domstolen

sända en kopia av avgörandet i ett mål om lönegaranti till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms,

Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när arbetstagaren vistas i

�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

2 Senaste lydelse 2005:274.

background image

3

SFS 2012:401

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs

eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra

Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas,

Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens

eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären.

6 b §

Garantibelopp enligt 22 § lönegarantilagen (1992:497) betalas ut av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger kon-

kursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkurs-

ärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs
eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkurs-

ärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas,
Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens
eller Västerbottens län.

6 c §

Garantibelopp enligt 22 § lönegarantilagen (1992:497) som avser

förhållanden i 21 § lönegarantilagen betalas ut av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms,

Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när arbetstagaren vistas i

�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs

eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra

Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas,

Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

background image

4

SFS 2012:401

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens

eller Västerbottens län.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 4 § betalats ut av en

annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b
eller 6 c § ska utdelningen betalas till

a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms,

Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut
garantibeloppet,

b) Länsstyrelsen i �stergötlands län, när länsstyrelsen i �stergötlands,

Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,

c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller

Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra

Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,

e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands,

�rebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,

f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands

eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och

g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller

Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.

3. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 11 § betalats ut av en

annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b
eller 6 c § ska återkrav handhas av

a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms,

Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut
garantibeloppet,

b) Länsstyrelsen i �stergötlands län, när länsstyrelsen i �stergötlands,

Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,

c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller

Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra

Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,

e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands,

�rebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,

f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands

eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och

g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller

Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.

4. Har före ikraftträdandet föreskriven tid för indrivning av avgift enligt

13 § första stycket bestämts av en annan länsstyrelse än den som ska betala
ut garantibelopp enligt 6 b eller 6 c §, ska

a) Länsstyrelsen i Stockholms län begära indrivning av avgiften när

betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

b) Länsstyrelsen i �stergötlands län begära indrivning av avgiften när

betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i
�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

background image

5

SFS 2012:401

c) Länsstyrelsen i Skåne län begära indrivning av avgiften när betalning

inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs
eller Blekinge län,

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län begära indrivning av avgiften när

betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västra
Götalands eller Hallands län,

e) Länsstyrelsen i Dalarnas län begära indrivning av avgiften när betal-

ning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Dalarnas,
Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län begära indrivning av avgiften när

betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

g) Länsstyrelsen i Norrbottens län begära indrivning av avgiften när

betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i
Norrbottens eller Västerbottens län.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012