SFS 2012:403 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

120403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 15 och 15 a §§ förordningen (1992:1303) om

krigsmateriel

1 ska ha följande lydelse.

15 §

2

Utförsel av krigsmateriel som inte omfattas av föreskrifterna i 9, 11

eller 14 § ska anmälas till Tullverket under helgfri måndag–fredag och
senast 48 timmar innan utförseln är planerad att genomföras. Den del av
tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag ska inte
räknas in i fristen.

En anmälan enligt första stycket behöver inte göras om ett generellt till-

stånd enligt 2 § och 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel
har meddelats för utförseln.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det

finns särskilda skäl för det.

15 a §

3

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte göras, om utförseln

enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

1. materiel som förs ut för reparation, översyn eller någon annan liknande

åtgärd och som ska återinföras,

2. materiel som efter reparation, översyn eller någon annan liknande

åtgärd åter förs ut,

3. materiel som förs ut för demonstration, lån eller bearbetning och som

ska återinföras, i den utsträckning den inte förbrukas,

4. materiel som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, eller
5. materiel som förs ut efter utbyte eller återsänds efter reklamation eller

felleverans eller av något annat liknande skäl.

Bestämmelserna i 15 § tredje stycket och 15 a § första stycket innebär

inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen

4 eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Euro-
peiska unionen.

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

2 Senaste lydelse 2001:506.

3 Senaste lydelse 2011:506.

4 EGT L302, 19.10.1992, s. 1, (Celex 31992R2913).

SFS 2012:403

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:403

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)