SFS 2012:404 Förordning om ändring i förordningen (2011:850) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

120404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:850) om ändring i
förordningen (1992:1303) om krigsmateriel;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1992:1303) om krigsmate-

riel i stället för dess lydelse enligt förordningen (2011:850) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

18 §

En underrättelse enligt 12 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel

behöver inte lämnas, om anbudet eller avtalet uteslutande avser försäljning
eller annat tillhandahållande till en tidigare köpare eller mottagare i ett visst
land av reservdelar, komponenter, utrustning till krigsmateriel eller tekniskt
bistånd i det fall utförsel- eller lämnandetillstånd har meddelats för krigsma-
terielen eller det tekniska biståndet eller för reservdelar, komponenter eller
annan utrustning till krigsmaterielen eller det tekniska biståndet.

En underrättelse som avses i första stycket behöver inte heller lämnas om

ett generellt tillstånd enligt 2 § och 6 § första stycket lagen (1992:1300) om
krigsmateriel har meddelats för utförseln eller lämnandet av tekniskt bistånd.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2012:404

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012