SFS 2012:405 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

120405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2011/12:116, bet. 2011/12:UU15, rskr. 2011/12:230.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 2011:82 (jfr 2011:132).

Immunitet eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig internationell
överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

47. Internationella insti-
tutet för demokrati och
fria val (International
IDEA)

Personer med tjänst
hos eller uppdrag av
organisationen samt
deras familjemedlem-
mar

Avtal den 14 mars 2012
mellan Sveriges reger-
ing och Internationella
institutet för demokrati
och fria val

SFS 2012:405

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012