SFS 2012:406 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

120406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2011/12:117, bet. 2011/12:UU14, rskr. 2011/12:229.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

Immunitet eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

67. Organisationen För
det globala nätverket
för vattenfrågor (Glo-
bal Water Partnership
Organisation)

Personer med tjänst
hos eller uppdrag av
organisationen samt
deras familjemedlem-
mar

Avtal den 5 mars 2012
mellan Sveriges reger-
ing och Organisationen
för det globala nätver-
ket för vattenfrågor

3 Senaste lydelse 2011:82 (jfr 2011:132).

SFS 2012:406

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012