SFS 2012:409 Förordning om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

120409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s
framtidsfrågor;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verk-

samhet som belyser de utmaningar som Europeiska unionen och dess med-
lemsländer står inför i framtiden.

2 §

Ungdomsstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förord-

ning.

Syftet med statsbidraget

3 §

Syftet med statsbidraget är att ge stöd till olika aktörer för att stimulera

en mångsidig debatt kring EU:s framtidsfrågor när det gäller

1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt,
2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter,
3. EU:s globala roll och utvidgning, och
4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §

Statsbidrag får lämnas till ideella föreningar som

1. är självständiga och demokratiskt uppbyggda,
2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om

bidrag,

3. bedriver verksamhet som syftar till kunskapshöjande insatser eller

opinionsbildning i Sverige, och

4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna

om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får lämnas även till stiftelser som inte är statliga eller kommunala

och som uppfyller kraven i första stycket 2��4.

SFS 2012:409
Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:409

6 §

Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skul-

der för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som
är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §

Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet vars syfte är att belysa

EU:s framtidsfrågor från olika utgångspunkter och perspektiv genom att

1. ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier, debattinlägg eller

liknande skrivelser, eller

2. anordna seminarier, konferenser eller liknande evenemang.
Verksamhet enligt första stycket som är inriktad på att utveckla handlings-

alternativ när det gäller de utmaningar EU och dess medlemsländer står inför
på kort och lång sikt ska särskilt prioriteras.

Bidraget får inte användas för administrativa kostnader i föreningens eller

stiftelsens ordinarie verksamhet.

Ansökan

8 §

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Ansökan får överföras elek-

troniskt till Ungdomsstyrelsen.

9 §

Ansökan ska innehålla

1. om den sökande är en förening, den sökandes stadgar,
2. om den sökande är en stiftelse, den sökandes stiftelseförordnande,
3. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda den sökande,
4. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet

som den sökande bedrivit under det senaste verksamhetsåret,

5. uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad som är målet

med aktiviteterna,

6. en budget för de aktiviteter som ansökan avser, och
7. om den sökande är en förening, uppgift om antalet medlemmar.
Den sökande är skyldig att på begäran av Ungdomsstyrelsen lämna de

andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att
ansökan ska kunna prövas.

Beslut och utbetalning

10 §

Ungdomsstyrelsen får ge företräde till de sökande som bedöms ha

bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förut-
sättningar för statsbidrag enligt denna förordning. Vid fördelningen av
bidrag ska särskilt bredd när det gäller vilka aktörer som mottar bidrag och
en god spridning av resultaten beaktas.

11 §

I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska det anges för vilken verk-

samhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå
av beslutet. I beslutet ska det även anges vilken dag en redovisning enligt
13 § senast ska vara Ungdomsstyrelsen till handa.

12 §

Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock
betalas ut vid två tillfällen.

background image

3

SFS 2012:409

Redovisning

13 §

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna

förordning är skyldig att till Ungdomsstyrelsen lämna en ekonomisk redo-
visning och redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har be-
drivits med stöd av bidraget vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidrags-
mottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur
resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår
till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

14 §

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag är skyldig att

på begäran av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som myndigheten
behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 13 §.

15 §

Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har

fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka
ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom i årsredovisningen lämna en sam-
manfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till.

�&terbetalning och återkrav

16 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 13 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
Om det finns särskilda skäl, får Ungdomsstyrelsen besluta att efterge åter-
krav helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §

Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av

denna förordning.

�verklagande

19 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

4

SFS 2012:409

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)