SFS 2012:410 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

120410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1997:1137) om v�gavgift f�r <br/>vissa tunga fordon;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 17, 17 a, 19, 21 och 22 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1997:1137) om v�gavgift f�r vissa tunga fordon ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">V�gavgift ska betalas tillbaka om</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. avgiftsplikt upph�r f�r ett fordon under tid f�r vilken v�gavgift har</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">betalats, eller </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett fordons beskaffenhet �ndras s� att v�gavgift ska tas ut med annat</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">belopp.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall som avses i f�rsta stycket 1 �terbetalas �verskjutande belopp till den</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som var avgiftsskyldig n�r avgiftsplikten upph�rde. V�gavgiften betalas till-<br/>baka med ett belopp som motsvarar avgiften f�r antalet �terst�ende dagar f�r<br/>vilka avgift har betalats, r�knat fr�n och med den dag d� avgiftsplikten upp-<br/>h�rde. Fr�n det belopp som ska �terbetalas dras en avgift p� 25 euro. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall som avses i f�rsta stycket 2 �terbetalas �verskjutande belopp till den</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som var avgiftsskyldig n�r registreringsbesiktning skedde. �terbetalning ska<br/>ske med ett belopp som motsvarar avgiften f�r antalet �terst�ende dagar f�r<br/>vilka avgift har betalats, r�knat fr�n och med den dag registreringsbesiktning<br/>skedde.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften f�r varje �terst�ende dag utg�r 1/360 av v�gavgiften f�r ett helt �r.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:771px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">Har avgiftsplikten upph�rt innan avgiften �r betald eller har ett</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fordons beskaffenhet �ndrats s� att v�gavgift ska tas ut med annat belopp, f�r<br/>avgiften s�ttas ned.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut enligt f�rsta stycket fattas genom automatiserad behandling med</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">st�d av uppgifter i v�gtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 �<br/>andrafj�rde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avgiften s�tts ned p� grund av att avgiftsplikten har upph�rt, ska</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samma avgift tas ut som enligt 17 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av v�gavgift eller dr�jsm�lsavgift enligt 18 � andra</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket som ska p�f�ras eller �terbetalas ska beloppet avrundas till n�rmast<br/>l�gre hela krontal.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Belopp under 50 kronor ska inte �terbetalas.</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9, rskr. 2011/12:169.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2008:478.</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2008:478.</p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2008:478.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:410</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:410</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">V�gavgift ska inte betalas f�r fordonet f�r den tid som motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag<br/>av en avgift f�r tunga fordon som anv�nder vissa v�gar och det i Bryssel den<br/>18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning<br/>till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har �ndrats genom de i Bryssel den<br/>22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna �ndringsprotokollen. Avta-<br/>let och protokollen publiceras i Sveriges internationella �verenskommelser<br/>(S�).</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Beskattningsmyndigheten ska efter ans�kan besluta om �terbetalning</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av v�gavgift som betalats i Sverige. V�gavgiften betalas tillbaka med ett<br/>belopp som motsvarar avgiften f�r antalet �terst�ende dagar f�r vilka avgift<br/>har betalats, r�knat fr�n och med den dag ans�kan kom in.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">Avgiften f�r varje �terst�ende dag utg�r 1/360 av v�gavgiften f�r ett helt �r.<br/>Fr�n det belopp som ska �terbetalas dras en avgift p� 25 euro.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2008:478.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2008:478.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:1137) om v�gavgift f�r
vissa tunga fordon;

utf�rdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 17, 17 a, 19, 21 och 22 �� lagen

(1997:1137) om v�gavgift f�r vissa tunga fordon ska ha f�ljande lydelse.

17 �

2

V�gavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upph�r f�r ett fordon under tid f�r vilken v�gavgift har

betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet �ndras s� att v�gavgift ska tas ut med annat

belopp.

I fall som avses i f�rsta stycket 1 �terbetalas �verskjutande belopp till den

som var avgiftsskyldig n�r avgiftsplikten upph�rde. V�gavgiften betalas till-
baka med ett belopp som motsvarar avgiften f�r antalet �terst�ende dagar f�r
vilka avgift har betalats, r�knat fr�n och med den dag d� avgiftsplikten upp-
h�rde. Fr�n det belopp som ska �terbetalas dras en avgift p� 25 euro.

I fall som avses i f�rsta stycket 2 �terbetalas �verskjutande belopp till den

som var avgiftsskyldig n�r registreringsbesiktning skedde. �terbetalning ska
ske med ett belopp som motsvarar avgiften f�r antalet �terst�ende dagar f�r
vilka avgift har betalats, r�knat fr�n och med den dag registreringsbesiktning
skedde.

Avgiften f�r varje �terst�ende dag utg�r 1/360 av v�gavgiften f�r ett helt �r.

17 a �

3

Har avgiftsplikten upph�rt innan avgiften �r betald eller har ett

fordons beskaffenhet �ndrats s� att v�gavgift ska tas ut med annat belopp, f�r
avgiften s�ttas ned.

Beslut enligt f�rsta stycket fattas genom automatiserad behandling med

st�d av uppgifter i v�gtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 �
andrafj�rde styckena.

Om avgiften s�tts ned p� grund av att avgiftsplikten har upph�rt, ska

samma avgift tas ut som enligt 17 � andra stycket.

19 �

4

Vid ber�kning av v�gavgift eller dr�jsm�lsavgift enligt 18 � andra

stycket som ska p�f�ras eller �terbetalas ska beloppet avrundas till n�rmast
l�gre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte �terbetalas.

1 Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9, rskr. 2011/12:169.

2 Senaste lydelse 2008:478.

3 Senaste lydelse 2008:478.

4 Senaste lydelse 2008:478.

SFS 2012:410

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:410

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

21 �

5

V�gavgift ska inte betalas f�r fordonet f�r den tid som motsvarande

avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag
av en avgift f�r tunga fordon som anv�nder vissa v�gar och det i Bryssel den
18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning
till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har �ndrats genom de i Bryssel den
22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna �ndringsprotokollen. Avta-
let och protokollen publiceras i Sveriges internationella �verenskommelser
(S�).

22 �

6

Beskattningsmyndigheten ska efter ans�kan besluta om �terbetalning

av v�gavgift som betalats i Sverige. V�gavgiften betalas tillbaka med ett
belopp som motsvarar avgiften f�r antalet �terst�ende dagar f�r vilka avgift
har betalats, r�knat fr�n och med den dag ans�kan kom in.

Avgiften f�r varje �terst�ende dag utg�r 1/360 av v�gavgiften f�r ett helt �r.
Fr�n det belopp som ska �terbetalas dras en avgift p� 25 euro.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r

sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:478.

6 Senaste lydelse 2008:478.

;