SFS 2012:410 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

120410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17, 17 a, 19, 21 och 22 §§ lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

17 §

2

Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har

betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat

belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den

som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas till-
baka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för
vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upp-
hörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den

som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. �&terbetalning ska
ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för
vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning
skedde.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

17 a §

3

Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett

fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får
avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med

stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 §
andra�fjärde styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska

samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.

19 §

4

Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra

stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast
lägre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas.

1 Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9, rskr. 2011/12:169.

2 Senaste lydelse 2008:478.

3 Senaste lydelse 2008:478.

4 Senaste lydelse 2008:478.

SFS 2012:410

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:410

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

21 §

5

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande

avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag
av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den
18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning
till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den
22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna ändringsprotokollen. Avta-
let och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser
(S�).

22 §

6

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning

av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett
belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift
har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.
Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:478.

6 Senaste lydelse 2008:478.