SFS 2012:411 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

120411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199)

dels att 1 kap. 31 a–31 c §§ samt bilagorna 9 a och 11 ska upphöra att

gälla,

dels att 1 kap. 30, 31, 32 a och 32 c §§, 1 A kap. 2, 3 och 4 §§ samt bila-

gorna 2, 2 a, 6–9 c och 10 ska ha följande lydelse.

1 kap.

30 §

1

För vattenkraftverk avses med installerad effekt den maximala brut-

toeffekt som vid obegränsad vattentillgång kan utvinnas i kraftverket vid
kontinuerlig drift under 16 timmar utan att skadlig överbelastning uppstår.
Den installerade effekten anges i kW.

Installerad effekt som inte överstiger 1 000 kW avrundas till hela kW.

Installerad effekt som överstiger 1 000 kW får bestämmas endast till föl-
jande antal kW:

Om effekten överstiger 1 000 kW men inte 10 000 kW: hela 10 kW,
10 000 kW men inte 100 000 kW: hela 100 kW,
100 000 kW men inte 1 000 000 kW: hela 1 000 kW, och
1 000 000 kW och däröver: hela 10 000 kW.

31 §

2

Utnyttjandetiden (U) enligt 15 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) ska beaktas genom en utnyttjandefaktor (f

u). Utnyttjandefaktorn

anger ett vattenkraftverks utnyttjandemöjligheter genom att ställa de elpriser
som kraftverket kunnat uppnå i relation till de priser som i genomsnitt gällt
för andra vattenkraftverk. Utnyttjandefaktorn för ett kraftverk bestäms till
medeltalet av de fem kvoter som erhålls då de med produktionen vägda
elpriser som kunnat uppnås för vart och ett av nivååret och de fyra närmast
föregående åren divideras med de med produktionen vägda elpriser som
respektive år kunnat uppnås för samtliga vattenkraftverk. Utnyttjandefaktorn
ska anges med tre decimaler.

Det med produktionen vägda elpriset för ett vattenkraftverk beräknas

genom att verkets nettoproduktion under året, uppdelat per timme, multipli-

1 Senaste lydelse 2006:327. Ändringen innebär bland annat att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2006:327.

SFS 2012:411
Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:411

ceras med Nord Pools spotpriser per timme för område Sverige. Summan av
de erhållna produkterna divideras med verkets totala nettoproduktion. Om en
uppdelad produktion per timme inte finns tillgänglig för de aktuella åren, får
utnyttjandefaktorn beräknas med ledning av de år som finns tillgängliga,
dock lägst tre år.

Det med produktionen vägda elpriset för samtliga vattenkraftverk vars

totala nettoproduktion registreras av Svenska Kraftnät, uttryckt i kr/kWh,
beräknas genom att verkens sammanlagda nettoproduktion under året, upp-
delat per timme enligt den registrering av produktionen som Svenska Kraft-
nät genomför, multipliceras med Nord Pools spotpriser per timme för
område Sverige. Summan av de erhållna produkterna divideras med verkens
sammanlagda nettoproduktion under åren.

Det vägda elpriset uppgår för åren 2007–2011 till följande belopp per

kWh:

För kraftverk med en nettoproduktion mindre än 10 GWh får utnyttjande-

faktorn utan närmare utredning bestämmas till 0,95.

Med nettoproduktion avses den del av produktionen som levererats till

mätpunkt hos nätägare.

32 a §

3

Faktorn för storleksinverkan avseende värdet i kr/kWh för mark

och byggnader (f

st) ska bestämmas med ledning av kraftverkets normalårs-

produktion (W

n), enligt följande formel:

f

st = 0,3271 x ln (3,4243 x ln (Wn / 1 000 000))

Faktorn ska anges med tre decimaler och får inte bestämmas till lägre än

0,300 eller högre än 1,050.

32 c §

4

Belägenhetsfaktorn ska beakta skillnader i kostnader för inmatning

på stamnätet, vilka utgörs av avgifterna vid inmatningen på stamnätet. Lan-
det ska indelas i tio belägenhetsklasser och korrektionen för belägenhet (k

b)

ska bestämmas till följande belopp:

År

2007

2008

2009

2010

2011

Pris i öre/kWh

28,6

49,1

41,0

58,2

45,4

3 Senaste lydelse 2006:327.

4 Senaste lydelse 2006:327.

Klass Område

Korrektionsbelopp i kr/kWh

1

Lule älv och norr därom

-0,13

2

Skellefte älv uppströms Bastusels
kraftverk

-0,50

3

Skellefte älv med undantag av sträckan
uppströms Bastusels kraftverk samt
området norr därom till Lule älv

-0,05

4

Gide älv och norr därom till Skellefte
älv

-0,05

5

Ångermanälven med biflöden och norr
därom till Gide älv

-0,02

background image

3

SFS 2012:411

1 A kap.

2 §

5

Med ledning av registrerade uppgifter om överlåtelser ska vid en för-

beredande gallring (förgallring) följande överlåtelser av småhusenheter,
hyreshusenheter, lantbruksenheter och industrienheter gallras bort.

Småhusenheter: Alla överlåtelser av småhusenheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 1–6.

1. Överlåtelsedatum är den 1 juli 1995 eller senare.
2. Överlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11 enligt Lant-

mäteriets föreskrifter LMFS 2006:1 om hur fastighetsregistrets inskrivnings-
del ska föras) eller fullbordat förköp enligt förköpslagen (1967:868), nor-
malfall (fångeskod 31).

3. Överlåtelsen avser inte sådana småhusenheter som vid fastighetstaxe-

ringen klassificerats som av inte fastställd typ, okänd småhusenhet eller små-
husenhet med tomtmark och byggnad med byggnadsvärde under 50 000 kro-
nor.

4. Överlåtelsen avser egendom som i sin helhet utgör småhusenhet.
5. Taxeringsvärde har fastställts för i överlåtelsen ingående småhus.
6. Taxeringsvärdet är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet och minst

25 000 kronor för obebyggd enhet.

Hyreshusenheter: Alla överlåtelser av hyreshusenheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 7–9, om taxeringsvärde har fastställts för
hyreshusenheten.

7. Överlåtelsedatum är den 1 juli 1995 eller senare.
8. Överlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11), fullbordat

förköp enligt förköpslagen, normalfall (fångeskod 31) eller exekutiv försälj-
ning (på auktion eller under hand) eller konkursauktion (fångeskod 70).

9. Fastställt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen – som till minst

80 procent avser hyreshusenhet – är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

Lantbruksenheter: Alla överlåtelser av lantbruksenheter som anges i 1 §

som inte uppfyller samtliga förutsättningar under 10–12, om taxeringsvärde
har fastställts för lantbruksenheten.

10. Överlåtelsedatum är den 1 juli 1993 eller senare.
11. Överlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11) eller full-

bordat förköp enligt förköpslagen, normalfall (fångeskod 31).

12. Fastställt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen – som till minst

80 procent avser lantbruksenhet – är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

6

Indalsälven och norr därom till Ånger-
manälven

+0,06

7

Ljungan och norr därom till Indalsäl-
ven

+0,13

8

Ljusnan och norr därom till Ljungan

+0,13

9

Dalälven och norr därom till Ljusnan

+0,26

10

Söder om Dalälven

+0,38

5 Senaste lydelse 2010:337.

background image

4

SFS 2012:411

Industrienheter: Alla överlåtelser av industrienheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 13–15, om taxeringsvärde har fastställts för
industrienheten.

13. Överlåtelsedatum är den 1 januari 1995 eller senare.
14. Överlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11), fullbordat

förköp enligt förköpslagen, normalfall (fångeskod 31) eller exekutiv försälj-
ning (på auktion eller under hand) eller konkursauktion (fångeskod 70).

15. Fastställt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen – som till minst

80 procent avser industrienhet – är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

3 §

6

Överlåtelser som kvarstår efter förgallringen enligt 2 § ska granskas

av Skatteverket. Följande överlåtelser, såsom överlåtelserna förstås enligt
4 §, ska gallras bort:

1. Transportköp.
2. Tvångsförvärv.
3. Överlåtelser där egendomen inte kan antas vara utbjuden på allmänna

marknaden.

4. Överlåtelser som inte till huvudsaklig del avser fast egendom tillhö-

rande en och samma taxeringsenhetstyp.

5. Överlåtelser som är särskilt svåra att analysera.
6. Överlåtelser som avser egendom med ringa värde eller mindre del av

fastighet.

7. Överlåtelser med extremt förhållande mellan köpeskilling eller likvid

och taxeringsvärde.

För de överlåtelser som därefter kvarstår ska köpeskillingen jämkas om

den till en del avser lös egendom eller om en förvärvad fastighet tillhör en
annan taxeringsenhetstyp än den som förvärvet huvudsakligen avser. Vidare
ska felaktiga taxeringsvärden rättas och taxeringsvärden bestämmas för
egendom som saknar sådant värde.

4 §

7

Med transportköp avses sådan överlåtelse som anges i 7 § lagen

(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Med tvångsförvärv avses expropriation eller annan inlösen enligt lag samt

fastighetsreglering avseende lantbruksenhet utan att överenskommelse
träffats beträffande likviden.

Med överlåtelser där egendomen inte kan antas vara utbjuden på allmänna

marknaden avses bland annat släktköp mellan personer som avses i 3 §
första stycket 5 förköpslagen (1967:868), överlåtelser mellan bolag ingående
i samma koncern och överlåtelse av andel av fastighet, om köparen redan
före förvärvet äger andel i fastigheten.

Med överlåtelser som inte till huvudsaklig del avser fast egendom tillhö-

rande samma taxeringsenhetstyp förstås överlåtelser för vilka köpeskillingen
till mer än tjugo procent avser lös egendom eller fastighet tillhörande annan
taxeringsenhetstyp än den för köpet huvudsakliga.

Med köp som är särskilt svåra att analysera avses dels överlåtelser där

egendomens beskaffenhet vid överlåtelsen inte kan fastställas med tillräcklig

6 Senaste lydelse 2003:963.

7 Senaste lydelse 2010:337.

background image

5

SFS 2012:411

säkerhet, dels överlåtelser där priset sannolikt påverkats av användningsmöj-
ligheter eller överlåtelsevillkor som avviker från de för fastighetstypen nor-
mala.

Med överlåtelser av egendom med ringa värde avses köp av bebyggd fast-

ighet för mindre än 50 000 kronor, köp av obebyggd småhus- eller hyres-
husenhet för mindre än 25 000 kronor och köp av obebyggd lantbruksenhet
för mindre än 15 000 kronor samt fastighetsreglering om likvidvärdet inte
uppgår till 5 000 kronor. Med överlåtelse som avser mindre del av fastighet
avses sådana fall där inte samtidigt minst hälften av fastigheten går i försälj-
ning.

background image

6

SFS 2012:411

Bilaga 2

8

HK-tabell

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER FÖR BOSTÄDER

8 Senaste lydelse 2009:318.

H-nivå-

faktor

Värdeårsklass

1929 1930

–49

1950

–59

1960

–69

1970

–74

1975

–79

1980

–84

1985

–89

1990

–93

1994

–97

1998

–00

2001

–03

2004

–06

2007

–09

2010

0,4–2,5

1,00

2,6–3,9

1,00

4,0–5,25

1,00

5,5–7,0

1,00

7,25–15,0

1,00

H-nivå-

faktor

Värdeårsklass

1929

1930

–49

1950

–59

1960

–69

1970

–77

1978

–85

1986

–93

1994

–99

2000

–05

2006

–10

2011–

0,4–15,0

1,00

background image

7

SFS 2012:411

Bilaga 2 a

9

TOMTVÄRDETABELL FÖR TOMTMARK TILL HYRESHUS OCH ÄGARLÄGENHET

Marknadsvärde av

bebyggd fastighet

med värdeår 1996

för bostäder,

kr/kvm boarea

Marknadsvärde för

tomtmark,

kr/kvm bruttoarea

byggrätt för

bostäder

Taxeringsvärde för

tomtmark,

kr/kvm bruttoarea

byggrätt för

bostäder

Marknadsvärde av

bebyggd fastighet

med värdeår 1996

för lokaler,

kr/kvm lokalarea

Marknadsvärde

för tomtmark,

kr/kvm bruttoarea

byggrätt för

lokaler

Taxeringsvärde

för tomtmark,

kr/kvm bruttoarea

byggrätt för

lokaler

1 000

1 000

1 500

1 500

2 000

2 000

2 500

2 500

3 000

3 000

3 500

3 500

4 000

4 000

5 000

5 000

6 000

6 000

7 000

7 000

8 000

8 000

9 000

9 000

10 000

10 000

11 000

11 000

12 000

12 000

13 000

13 000

14 000

14 000

15 000

15 000

16 000

16 000

17 000

17 000

18 000

18 000

19 000

19 000

20 000

20 000

22 000

22 000

24 000

24 000

26 000

26 000

28 000

28 000

30 000

30 000

32 000

32 000

34 000

34 000

36 000

36 000

38 000

38 000

40 000

40 000

42 000

42 000

44 000

44 000

46 000

46 000

48 000

48 000

50 000

50 000

52 000

55 000

54 000

60 000

56 000

65 000

58 000

70 000

60 000

75 000
80 000
85 000
90 000

9 Senaste lydelse 2009:318.

background image

8

SFS 2012:411

Bilaga 6

10

IH-tabeller

RELATIVA HYROR FÖR INDUSTRIBYGGNADER, KR/KVM LOKALAREA

85

90

10 Senaste lydelse 2006:327.

Lokaltyp

Värdeår

Standard

–1974

1975

–79

1980

–84

1985

–89

1990

–94

1995

–99

2000

–04

2005

–09

2010–

Produktions-
lokaler

Mkt enkel
(1–12 p)
Enkel
(13–19 p)
Normal
(20–26 p)

100

Hög
(27– p)

Industri-
kontor

Enkel
Normal
Hög

Lager m.m.

Mkt enkel
Enkel
Normal
Hög
Mkt hög

Lokaltyp

Värdeår

Standard

–1974

1975

–79

1980

–84

1985

–89

1990

–94

1995

–99

2000

–04

2005

–09

2010–

Produktions-
lokaler

Mkt enkel
(1–12 p)
Enkel
(13–19 p)
Normal
(20–26 p)

100

Hög
(27– p)

Industri-
kontor

Enkel
Normal
Hög

Lager m.m.

Mkt enkel
Enkel
Normal
Hög
Mkt hög

background image

9

SFS 2012:411

95

Bilaga 7

11

IK-tabell

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER FÖR INDUSTRIBYGGNADER
VÄRDERADE MED LEDNING AV EN AVKASTNINGSBERÄKNING

Lokaltyp

Värdeår

Standard

–1974

1975

–79

1980

–84

1985

–89

1990

–94

1995

–99

2000

–04

2005

–09

2010–

Produktions-
lokaler

Mkt enkel
(1–12 p)
Enkel
(13–19 p)
Normal
(20–26 p)

100

Hög
(27– p)

Industri-
kontor

Enkel
Normal
Hög

Lager m.m.

Mkt enkel
Enkel
Normal
Hög
Mkt hög

11 Senaste lydelse 2006:327.

I-nivå-
faktor

Återstående
ekonomisk
livslängd
< 10 år

Återstående ekonomisk livslängd ≥ 10 år, värdeår

1929

–59

1960

–69

1970

–77

1978

–85

1986

–93

1994

–99

2000

–05

2006

–10

2011–

–13,5

1,00

14,0–

1,00

background image

10

SFS 2012:411

Bilaga 7 a

12

TOMTVÄRDETABELL FÖR TOMTMARK TILL
INDUSTRIBYGGNADER

12 Senaste lydelse 2006:327.

Marknadsvärde för produktionslokaler av normal stan-
dard med värdeår 1996 vid normal exploateringsgrad,
kr/kvm lokalarea

Taxeringsvärde för tomtmark, kr/kvm tomtareal

500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000

background image

11

SFS 2012:411

Bilaga 8

13

IN-tabeller

NEDRÄKNINGSFAKTORER FÖR INDUSTRIBYGGNADER VÄRDERADE MED
LEDNING AV EN PRODUKTIONSKOSTNADSBERÄKNING,
BYGGNADSKATEGORI 1–6

13 Senaste lydelse 2006:1218.

Återstående ekonomisk livs-
längd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929–2018

> 5 år

1929–1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011–2018

background image

12

SFS 2012:411

NEDRÄKNINGSFAKTORER FÖR INDUSTRIBYGGNADER VÄRDERADE MED
LEDNING AV EN PRODUKTIONSKOSTNADSBERÄKNING,
BYGGNADSKATEGORI 7

Återstående ekonomisk
livslängd

Värdeår

Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Ortstyp 4 Ortstyp 5

< 5 år

1929–2018

> 5 år

1929–1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011–2018

background image

13

SFS 2012:411

Bilaga 9

14

KN-tabell

NEDSKRIVNINGSFAKTORER FÖR KÄRNKRAFTVERK

Bilaga 9 b

15

N

ö-tabell

NEDSKRIVNINGSFAKTORER FÖR KRAFTVÄRMEVERK

14 Senaste lydelse 2006:327.

Byggnadsår

Nedskrivningsfaktor

Byggnadsår

Nedskrivningsfaktor

2011–2018

1,00

1991

2010

1990

2009

1989

2008

1988

2007

1987

2006

1986

2005

1985

2004

1984

2003

1983

2002

1982

2001

1981

2000

1980

1999

1979

1998

1978

1997

1977

1996

1976

1995

1975

1994

1974

1993

1973

1992

1972

15 Senaste lydelse 2006:327.

Byggnadsår

Nedskrivningsfaktor

Byggnadsår

Nedskrivningsfaktor

2011–2018

1,00

1997

2010

1996

2009

1995

2008

1994

2007

1993

2006

1992

2005

1991

2004

1990

2003

1989

2002

1988

2001

1987

2000

1986

1999

Före 1986

1998

background image

14

SFS 2012:411

Bilaga 9 c

16

Nvi-tabell

NEDSKRIVNINGSFAKTORER FÖR VINDKRAFTVERK

16 Senaste lydelse 2006:327.

Byggnadsår

Nedskrivningsfaktor

Byggnadsår

Nedskrivningsfaktor

2011–2018

1,00

2000

2010

1999

2009

1998

2008

1997

2007

1996

2006

1995

2005

1994

2004

1993

2003

1992

2002

1991

2001

Före 1991

background image

15

SFS 2012:411

Bilaga 10

17

IO-tabell

OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR INDUSTRIBYGGNADER, VÄRMEKRAFTVERK OCH
ÖVRIGA BYGGNADER (FÖR OMRÄKNING AV FAKTISKA BYGGKOSTNADER TILL
2011 ÅRS NIVÅ)

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2012 och tillämpas första gången vid 2013 års fastig-

hetstaxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

17 Senaste lydelse 2006:327.

Byggnadsår

Omräkningsfaktor

Byggnadsår

Omräkningsfaktor

–1929

1992

1930–39

1993

1940–44

1994

1945–49

1995

1950–54

1996

1955–59

1997

1960–64

1998

1965–69

1999

1970–72

2000

1973–74

2001

1975

2002

1976

2003

1977

2004

1978

2005

1979

2006

1980

2007

1981

2008

1982

2009

1983

2010

1984

2011

1,00

1985

2012

1986

2013

1987

2014

1988

2015

1989

2016

1990

2017

1991

2018

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012