SFS 2012:412 Lag om upphävande av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

120412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1971:1204) om
byggnadstillstånd m.m.;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1971:1204) om byggnads-

tillstånd m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233.

SFS 2012:412

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012