SFS 2012:414 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

120414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 95 § lagen (1997:239) om arbets-

löshetskassor ska ha följande lydelse.

95 §

2

Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till

medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars dom-
krets det första beslutet i saken har fattats.

Arbetslöshetskassans beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i

första stycket får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:107, bet 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233.

2 Senaste lydelse 2009:825. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2012:414

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012