SFS 2012:415 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

120415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 33 och 35 §§ inkomstskat-

telagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

33 §

Utvecklingsersättning i form av dagpenning som lämnas till de ung-

domar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program ska inte tas upp.

35 §

Stöd som avser ersättning för utgifter för logi eller resor m.m. ska inte

tas upp om det lämnas till deltagare i

1. arbetslivsinriktad rehabilitering,
2. arbetsmarknadspolitiska program som berättigar deltagaren till aktivi-

tetsstöd eller utvecklingsersättning.

Första stycket gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsa-

gare eller till elever med funktionshinder vid utbildning i grundskola, gym-
nasieskola eller motsvarande utbildning.

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funk-

tionshinder som lämnas till elever i utbildning för döva eller hörselskadade
eller i utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdo-
mar (Rh-anpassad utbildning) ska inte tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på ersättningar och

stöd som betalas ut efter den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2012:415

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012