SFS 2012:416 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

120416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:625) om arbets-

marknadspolitiska program

2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233.

2 Senaste lydelse av 4 § 2007:809.

SFS 2012:416

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012