SFS 2012:417 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

120417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter

dels att 1 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 § samt närmast

före 3 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

– 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
– 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
– 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
– 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
– 4 kap. 1 § om turism, och
– 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och

järnväg krävs dock särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning.

3 §

Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen

(1991:900) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämp-
ning av följande bestämmelser i denna lag:

– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
– 3 kap. 6 § om lokaler,
– 3 kap. 7 § om samhällsorientering, och
– 5 kap. 1 och 2 §§ om tjänsteexport.

1 Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233.

2 Senaste lydelse 2010:428.

SFS 2012:417

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:417

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3 kap.

Samhällsorientering

7 §

En kommun får ingå avtal med en annan kommun om att uppgifter

som kommunen har enligt 5 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare ska utföras av den andra kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)