SFS 2012:420 Förordning om upphävande av kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

120420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1971:1206) om
viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyl-

dighet rörande byggnadsarbete ska upphöra att gälla vid utgången av juni
2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:420

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012