SFS 2012:422 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

120422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:1030) med instruktion

för Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

12 §

Arbetsförmedlingen fullgör därutöver

1. vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen (1997:835) om arbets-
löshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. vissa uppgifter som rör arbetstillstånd enligt utlänningslagen

(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97),

3. vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning och för att främja

anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, samt

4. de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av förordningen

(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och som i övrigt beslutas
av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:422

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012