SFS 2012:424 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

120424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1996:1100) om

aktivitetsstöd

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som något av

1. deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen jobbgarantin

för ungdomar eller arbetslivsintroduktion, deltar i förberedande insatser i
form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra
stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program el-
ler deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om
arbetsmarknadspolitiska program,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och
3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den

som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §

3

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,
2. arbetsmarknadsutbildning,
3. arbetspraktik,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. jobbgarantin för ungdomar,
6. förberedande insatser,
7. arbetslivsintroduktion, eller
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För den som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

jobbgarantin för ungdomar eller arbetslivsintroduktion, deltar i förberedande
insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 §
andra stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska pro-
gram eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förord-

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2012:173.

3 Senaste lydelse 2012:173.

SFS 2012:424

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:424

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

ningen om arbetsmarknadspolitiska program krävs för att aktivitetsstöd ska
lämnas att deltagaren är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetser-
sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han el-
ler hon har fyllt 25 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)