SFS 2012:425 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

120425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

1

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknads-

politiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. stöd till start av näringsverksamhet,
4. förberedande insatser,
5. arbetslivsintroduktion, och
6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2007:816.

2 Senaste lydelse 2010:1463.

SFS 2012:425

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012