SFS 2012:418 Förordning om upphävande av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

120418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1986:777) om
byggnadstillstånd;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:418

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012