SFS 2012:426 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

120426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § ledningsrättslagen (1973:1144)

ska ha följande lydelse.

2 §

2

Lagen gäller för ledningar av följande slag:

1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt

ändamål samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering,
dataöverföring eller liknande ändamål,

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som

behövs för sådana ledningar som avses i 1,

3. vatten- eller avloppsledning som
a) ingår i en allmän va-anläggning,
b) förser ett samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller

annan orenlighet,

c) gagnar en näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety-

delse för riket eller en viss ort, eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodoser

endast en enstaka fastighets husbehov, och

4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas, koldioxid eller annan råvara

eller produkt transporteras från ett produktionsställe, ett upplag eller en last-
plats och som

a) tillgodoser ett allmänt behov,
b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety-

delse för riket eller en viss ort, eller

c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.
En anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt

ändamål men som inte utgör en ledning ska vid tillämpningen av denna lag
anses som ledning enligt första stycket 1.

Lagen gäller inte om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av

anläggningslagen (1973:1149).

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

2 Senaste lydelse 2004:643.

SFS 2012:426

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:426

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)