SFS 2012:428 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

120428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 och 29 §§ anläggningslagen

(1973:1149)

2 ska ha följande lydelse.

18 §

3

Rätt att begära förrättning enligt denna lag har

1. ägaren av en fastighet som ska delta i anläggningen,
2. ägaren av en fastighet som enligt en detaljplan helt eller till viss del ska

användas för allmän plats för vilken kommunen inte är huvudman eller för
trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter,

3. kommunen,
4. hyresgästorganisation.
En samfällighetsförening får, efter beslut av föreningsstämman, begära en

förrättning som angår gemensamhetsanläggning under föreningens förvalt-
ning.

Länsstyrelsen kan begära förrättning för inrättande av anläggning som

styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära

förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av
förvärvet kan undanröjas, minskas eller förebyggas.

Bestämmelser om rätt för väghållare och den som bygger eller innehar

järnväg att begära förrättning enligt denna lag finns i 20 a § och 25 § tredje
stycket väglagen (1971:948) samt i 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byg-
gande av järnväg.

29 §

4

Förrättningskostnaderna ska, om anläggningsbeslut meddelats, för-

delas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen efter vad
som är skäligt.

Om en förrättning har påkallats enligt 20 a § eller 25 § tredje stycket väg-

lagen (1971:948) ska den som begärt förrättningen svara för förrättnings-
kostnaderna.

Om en förrättning har begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg, ska den som begärt förrättningen svara för förrätt-
ningskostnaderna.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2012:183.

4 Senaste lydelse 1996:3.

SFS 2012:428

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:428

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

I övrigt tillämpas 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) på för-

rättning enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter i 29 § andra stycket gäller fortfarande om förrättning

har begärts före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)