SFS 2012:429 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

120429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2012:429

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:429

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2011:602.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Inspektionen för
arbetslöshetsför-
säkringen

Inspektionen för
arbetslöshetsför-
säkringens författ-
ningssamling

IAFFS

Kammarkolle-
giet

Kammarkollegiets
författningssam-
ling

KAMFS

Utnyttjas också av
Fastighetsmäklarin-
spektionen och Trafik-
analys

Kemikalie-
inspektionen

Kemikalie-
inspektionens för-
fattningssamling

KIFS

Statens folkhäl-
soinstitut

Statens folkhälso-
instituts författ-
ningssamling

FHIFS

Statens institu-
tionsstyrelse

Statens institu-
tionsstyrelses för-
fattningssamling

SiSFS

Statens jord-
bruksverk

Statens jordbruks-
verks författnings-
samling

SJVFS

Utnyttjas också av
Centrala försöksdjurs-
nämnden