SFS 2012:430 Lag om ändring i miljöbalken

120430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 16 kap. 2 §, 17 kap. 1 och 7 §§, 22 kap. 4 § samt rubriken närmast

före 17 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas sexton nya paragrafer, 1 kap. 2 §, 4 kap.

9 §, 15 kap. 32 a och 36 §§, 16 kap. 2 a §, 22 kap. 1 a, 1 b, 21 a, 25 d och
25 e §§ samt 28 kap. 14–19 §§, samt närmast före 15 kap. 36 § och 28 kap.
14 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Bestämmelserna i denna balk om hushållning med mark- och vatten-

områden, tillstånd, anmälan och tillåtlighet ska i fråga om geologisk lagring
av koldioxid tillämpas även på Sveriges kontinentalsockel utanför territorial-
gränsen.

Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorialgrän-

sen finns i 7 kap. 32 § och 15 kap. 31 § samt i lagen (1966:314) om konti-
nentalsockeln och i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

4 kap.

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om var geologisk lagring av koldi-

oxid får ske med hänsyn till lagringsplatsernas avgränsning mot land och
vatten, mot allmänt och enskilt vatten samt mot Sveriges och andra staters
territorier och ekonomiska zoner.

15 kap.

32 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet mot

dumpning av avfall i 31 § första stycket för geologisk lagring av koldioxid.

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geo-
logisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och
2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 114, Celex
32009L0031).

3 Tidigare 2 § upphävd genom 2006:1014.

SFS 2012:430

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:430

Geologisk lagring av koldioxid

36 §

Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid får ges endast om verk-

samhetsutövaren ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon annan
lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller
för verksamheten enligt denna balk, lagen (2004:1199) om handel med ut-
släppsrätter samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med
stöd av dessa lagar.

16 kap.

2 §

4

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och
får förenas med villkor. Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får till-
ståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som

innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det dock inte beslutas villkor
om begränsning av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd
mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.

Andra stycket gäller inte villkor som i fråga om
1. koldioxid behövs för att hindra utsläpp från en verksamhet med geolo-

gisk lagring av koldioxid eller verksamhet med avskiljning, komprimering
eller transport av koldioxid för sådan lagring, eller

2. dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande

lokala föroreningar.

2 a §

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tids-

begränsning som avses i 2 § första stycket.

17 kap.

1 §

5

Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande

slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen

enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att
bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställ-
ning av kärnbränsle,

2. motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra kör-

fält och en sträckning av minst tio kilometer,

3. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en

sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik,

4. allmänna farleder, och
5. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för

forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

4 Senaste lydelse 2011:1101.

5 Senaste lydelse 2005:571.

background image

3

SFS 2012:430

Särskilda villkor

7 §

Om regeringen finner att en verksamhet får komma till stånd enligt

detta kapitel, får regeringen besluta om särskilda villkor för att tillgodose all-
männa intressen.

Om verksamheten avser geologisk lagring av koldioxid, får regeringen

även besluta om villkor som behövs med hänsyn till synpunkter som Euro-
peiska kommissionen har lämnat i samband med tillåtlighetsprövningen.

22 kap.

1 a §

En ansökan om tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska, utö-

ver det som anges i 1 §, innehålla

1. uppgift om vem som driver eller avser att driva lagringsverksamheten,
2. en beskrivning av verksamhetsutövarens tekniska kompetens och hand-

lingar som styrker kompetensen,

3. en beskrivning av den geologiska formationens egenskaper, lagrings-

platsen och det område runt lagringsplatsen som med hänsyn till de geolo-
giska förhållandena har betydelse för lagringens integritet och säkerhet,

4. uppgift om den totala mängd koldioxid som ska lagras,
5. en beskrivning av varifrån den koldioxid som ska tillföras lagringsplat-

sen kommer och hur den ska transporteras till lagringsplatsen,

6. uppgift om sammansättningen av den koldioxidström som ska tillföras

lagringsplatsen (injekteras),

7. uppgifter om injektionstakt och injektionstryck,
8. en beskrivning av den anläggning som ska användas för att tillföra kol-

dioxid till lagringsplatsen,

9. en bedömning av den förväntade lagringssäkerheten,
10. uppgifter som visar att den finansiella säkerhet som krävs enligt

15 kap. 36 § kommer att vara giltig och i kraft innan koldioxid tillförs lag-
ringsplatsen,

11. ett förslag till en plan för övervakning av lagringsplatsen,
12. ett förslag till en plan för underhåll efter det att lagringsplatsen har

stängts för ytterligare tillförsel av koldioxid, och

13. ett förslag till en plan för åtgärder som behövs för att avhjälpa risker

för koldioxidutsläpp.

1 b §

En ansökan om tillstånd till en ny förbränningsanläggning med en

nominell elektrisk effekt på 300 megawatt eller mer ska utöver det som
anges i 1 § första stycket innehålla en redogörelse för

1. om det finns tillgängliga och lämpliga geologiska lagringsplatser för

koldioxid där koldioxid från anläggningen kan lagras,

2. de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för transport av koldi-

oxid till möjliga lagringsplatser, och

3. de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att efter driftstarten

installera den utrustning som behövs för avskiljning av koldioxid från
anläggningen.

background image

4

SFS 2012:430

4 §

6

Mark- och miljödomstolen ska skicka ett exemplar av ansöknings-

handlingarna och av kungörelsen till Naturvårdsverket, Havs- och vatten-
myndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, länsstyrelsen och den eller de berörda kommunala nämnder som full-
gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Handlingarna behöver
dock inte skickas över, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset eller
något annat allmänt intresse inte berörs av verksamheten.

Kungörelsen ska även skickas till berörda kommuner och andra myndig-

heter vars verksamhet kan beröras av ansökan.

Om målet avser geologisk lagring av koldioxid, ska domstolen alltid

skicka ett exemplar av ansökningshandlingarna till Sveriges geologiska
undersökning och Europeiska kommissionen och underrätta dem om hos
vilken aktförvarare handlingarna i målet finns tillgängliga. Detta ska göras
inom en månad från det att ansökan kom in till domstolen.

21 a §

Om mark- och miljödomstolens dom avser tillstånd till geologisk

lagring av koldioxid, ska domstolen underrätta Sveriges geologiska under-
sökning och Europeiska kommissionen om innehållet i domen och regering-
ens beslut i frågan om tillåtlighet. Detta ska göras när domen har vunnit laga
kraft.

25 d §

En dom som omfattar tillstånd till geologisk lagring av koldioxid

ska, i stället för det som sägs i 25 a och 25 c §§, dessutom alltid innehålla

1. en beskrivning av den geologiska formationens egenskaper,
2. villkor om den exakta lokaliseringen och avgränsningen av
a) lagringsplatsen och det område runt lagringsplatsen som med hänsyn

till de geologiska förhållandena har betydelse för lagringens integritet och
säkerhet, och

b) den anläggning som ska användas för att tillföra koldioxid till lagrings-

platsen,

3. villkor om lagringsplatsens hydrauliska egenskaper,
4. villkor om den totala mängd koldioxid som får lagras,
5. villkor om gränser för reservoartrycket,
6. en beskrivning av varifrån den koldioxid som ska tillföras lagringsplat-

sen kommer och hur den ska transporteras till lagringsplatsen,

7. villkor om sammansättningen av den koldioxidström som får tillföras

lagringsplatsen (injekteras) och om kontroll av koldioxidströmmen,

8. villkor om högsta tillåtna injekteringstakt och injekteringstryck,
9. villkor om övervakning enligt en särskild övervakningsplan och om

åtgärder enligt en särskild plan för avhjälpande av risker för koldioxidut-
släpp samt om att planerna ska följas,

10. villkor om att verksamhetsutövaren ska förvissa sig om att den som är

sysselsatt i verksamheten har den kompetens och utbildning som behövs,

11. villkor om vad som ska gälla i samband med att lagringsplatsen stängs

för fortsatt tillförsel av koldioxid och om underhåll efter stängningen enligt
en särskild plan,

12. villkor om att den säkerhet som krävs för verksamheten enligt 15 kap.

36 § fortlöpande ska vara giltig och i kraft,

6 Senaste lydelse 2011:608.

background image

5

SFS 2012:430

13. upplysningar om
a) de krav på uppdatering av övervakningsplanen som kan följa av före-

skrifter som har meddelats med stöd av denna balk,

b) kravet på miljörapport i 26 kap. 20 § och andra föreskrifter med krav på

rapportering avseende geologisk lagring av koldioxid som har meddelats
med stöd av denna balk,

c) de bestämmelser om omprövning och återkallelse av tillstånd som finns

i denna balk, och

d) de krav på underrättelse till tillsynsmyndigheten i händelse av läckage

av koldioxid eller betydande störningar som följer av föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna balk, och

14. skälen för avvikelse från synpunkter som Europeiska kommissionen

har lämnat i samband med regeringens tillåtlighetsprövning.

25 e §

En dom som omfattar tillstånd till en ny förbränningsanläggning

med en nominell elektrisk effekt på 300 megawatt eller mer ska dessutom
innehålla villkor om att utrymme ska avsättas vid anläggningen för den
utrustning som behövs för att avskilja och komprimera koldioxid, om

1. det är lämpligt med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön

att avsätta ett sådant utrymme,

2. det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att eftermontera utrustning för

koldioxidavskiljning,

3. en lämplig lagringsplats finns tillgänglig för koldioxid från anlägg-

ningen, och

4. transport av koldioxid från anläggningen till en sådan lagringsplats är

tekniskt och ekonomiskt genomförbar.

28 kap.

Skyldighet att upplåta plats för lagring av koldioxid

14 §

Den som driver en verksamhet med geologisk lagring av koldioxid är

skyldig att på skäliga villkor lagra koldioxid åt andra innehavare av koldi-
oxid, om lagringsplatsen har kapacitet för det.

Vid bedömningen av om villkoren är skäliga ska hänsyn tas till
1. den kapacitet som är eller rimligen kan göras tillgänglig i lagrings-

platsen,

2. behovet av att samordna olika tekniker,
3. verksamhetsutövarens och andras behov av lagringskapacitet, och
4. påverkan på andra som använder lagringsplatsen eller bedriver en verk-

samhet som har samband med lagringsplatsen.

15 §

Om en verksamhetsutövare som avses i 14 § nekar att lagra koldioxid

åt någon annan på grund av bristande kapacitet eller för att anslutning inte är
möjlig, ska verksamhetsutövaren

1. ange skälen för sitt nekande, och
2. om det inte försämrar säkerheten vid transport eller lagring, mot skälig

ersättning göra de förbättringar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för
att möjliggöra lagring åt andra.

background image

6

SFS 2012:430

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

16 §

Skyldigheterna enligt 14 och 15 §§ gäller inte geologisk lagring av

koldioxid för forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

17 §

Frågor om skyldigheterna enligt 14 och 15 §§ prövas av den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

18 §

I samband med en prövning enligt 17 § ska verksamhetsutövaren och

den som vill lagra koldioxid i verksamhetsutövarens lagringsplats på pröv-
ningsmyndighetens begäran tillhandahålla de tekniska och ekonomiska upp-
gifter som behövs för prövningen.

19 §

Prövningsmyndigheten får förelägga verksamhetsutövaren att tillhan-

dahålla de uppgifter som avses i 18 §. Ett sådant föreläggande får förenas
med vite.

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)