SFS 2012:431 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

120431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1966:314) om kon-

tinentalsockeln

dels att 3 och 15 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 b, 3 c, 3 d och

10 b §§, av följande lydelse.

2 b §

Det som sägs i denna lag om att utforska kontinentalsockeln och ut-

vinna dess naturtillgångar gäller även för

1. geologisk lagring av koldioxid, och
2. undersökning inför utläggning och utläggning av undervattenskablar

och rörledningar som

a) dras fram för utforskning av kontinentalsockeln eller utvinning av dess

naturtillgångar,

b) dras fram inom eller fortsätter in på svenskt territorium, eller
c) dras fram eller används i samband med en verksamhet på en anlägg-

ning, konstruktion eller konstgjord ö på kontinentalsockeln.

3 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela tillstånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning
eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar
från denna.

Ett tillstånd ska avse ett bestämt område och en viss tid. Ett tillstånd till

geologisk lagring av koldioxid behöver dock inte bestämmas till en viss tid.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett visst slag av verksamhet

som avses i första stycket får bedrivas utan tillstånd.

3 c §

Giltighetstiden för ett tillstånd att utforska kontinentalsockeln för

geologisk lagring av koldioxid ska inte vara längre än vad som bedöms nöd-
vändigt för att genomföra den avsedda undersökningen.

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geo-
logisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och
2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 114, Celex
32009L0031).

3 Senaste lydelse 1998:819.

SFS 2012:431

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:431

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På ansökan av tillståndshavaren får giltighetstiden förlängas, om en ända-

målsenlig undersökning har utförts inom området och den beviljade tidsperi-
oden är otillräcklig för att slutföra de nödvändiga undersökningarna. För att
få prövas ska en ansökan om förlängning ha kommit in under tillståndets gil-
tighetstid.

Om tillståndshavaren har ansökt om förlängning inom den angivna tiden,

fortsätter tillståndet att gälla till dess ansökan har prövats slutligt.

3 d §

Om någon har fått ett tillstånd att utforska kontinentalsockeln för

geologisk lagring av koldioxid, får inte någon annan ges tillstånd att utforska
eller använda området i samma syfte.

10 b §

Bestämmelserna i 8 b�8 d §§ lagen (1978:160) om vissa rörled-

ningar ska tillämpas på rörledningar för transport av koldioxid utanför terri-
torialgränsen, om ledningarna

1. fortsätter in på svenskt territorium, eller
2. avser transport av koldioxid till en lagringsplats på kontinentalsockeln.
Det som i 8 b�8 d §§ lagen om vissa rörledningar sägs om koncessions-

havaren ska utanför territorialgränsen gälla den som för rörledningarna har
tillstånd enligt denna lag.

15 b §

4

Bestämmelserna i 15 a § gäller inte vid utläggande av undervat-

tenskablar och rörledningar

1. i syfte att utforska kontinentalsockeln eller utvinna dess naturtillgångar,
2. som fortsätter in på svenskt territorium, eller
3. som dras fram eller används i samband med en verksamhet på en

anläggning, konstruktion eller konstgjord ö på kontinentalsockeln.

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1996:522.