SFS 2012:432 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

120432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1978:160) om vissa

rörledningar

dels att 1, 5 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 5 a och 8 a–8 d §§, av

följande lydelse.

1 §

3

En rörledning för transport av råolja eller produkt av råolja eller av

annan vätska eller gas som är ägnad att användas som bränsle får inte dras
fram eller användas utan särskilt tillstånd (koncession). Koncession krävs
även för att dra fram och använda en rörledning för transport av koldioxid
som ska lagras geologiskt. Bestämmelser om naturgasledningar finns i natur-
gaslagen (2005:403).

Koncession krävs inte för en ledning som
1. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer,
2. huvudsakligen ska nyttjas för tillgodoseende av enskilda hushålls

behov, eller

3. uteslutande ska nyttjas inom en hamn eller ett industriområde.
Regeringen får i ett enskilt fall medge undantag från koncessionsplikt.

5 §

Koncession ska avse ledning med en i huvudsak bestämd sträckning

och gälla viss tid. Giltighetstiden får bestämmas till längst 40 år.

5 a §

Koncessionens giltighetstid får efter ansökan av koncessionshavaren

förlängas med 40 år i taget. Om det finns särskilda skäl eller om sökanden
begär det, får dock en kortare tid bestämmas.

I ett ärende om förlängning av giltighetstiden ska 4 § tillämpas.
En ansökan om förlängning av giltighetstiden ska göras senast två år före

koncessionstidens utgång. Om koncessionshavaren har ansökt om förläng-

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geo-
logisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och
2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 114, Celex
32009L0031).

3 Senaste lydelse 2006:330.

SFS 2012:432

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:432

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

ning inom den angivna tiden, fortsätter koncessionen att gälla till dess att
ansökan har prövats slutligt.

8 a §

Om ledningen avser transport av koldioxid som ska lagras geolo-

giskt, gäller 8 b–8 d §§ i stället för 8 §.

8 b §

Koncessionshavaren för en ledning som avses i 8 a § är skyldig att på

skäliga villkor transportera koldioxid åt andra, om ledningen har kapacitet
för det.

Vid bedömningen av om villkoren är skäliga ska hänsyn tas till
1. den kapacitet som är eller rimligen kan göras tillgänglig i rörledningen,
2. behovet av att samordna olika tekniker,
3. koncessionshavarens och andras behov av rörledningens kapacitet, och
4. påverkan på andra som använder rörledningen eller driver en verksam-

het som har samband med rörledningen.

8 c §

Om koncessionshavaren nekar att transportera koldioxid åt annan på

grund av bristande kapacitet eller för att anslutning inte är möjlig, ska kon-
cessionshavaren

1. ange skälen för sitt nekande, och
2. mot skälig ersättning göra de förbättringar som behövs för att möjlig-

göra transport åt andra, om det inte försämrar säkerheten vid transport eller
geologisk lagring av koldioxiden.

8 d §

Frågor om skyldigheterna enligt 8 b och 8 c §§ prövas av den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

14 §

Anmäler koncessionshavaren till regeringen att koncessionshavaren

vill frånträda sin rätt, upphör denna två år efter det att anmälningen kom in,
om inte annat följer av koncessionen.

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)