SFS 2012:433 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

120433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 c §, av följande lydelse.

3 §

2

Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser om

1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,
2. särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27–30 och 32 §§ miljö-

balken,

3. dumpning i 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken, och
4. föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg.

5 c §

Tillstånd enligt 5 § krävs inte för geologisk lagring av koldioxid.

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

2 Senaste lydelse 2008:832.

SFS 2012:433

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012