SFS 2012:435 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

120435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1�3 och 7�11 §§ förordningen (2003:596) om

bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken ska ha
följande lydelse.

1 §

1

Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser och i förekommande fall

samverkansorgan och landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län, beslutar om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken.

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den projektverk-

samhet som bedrivs av Tillväxtverket och av länsstyrelser, samverkansorgan
och landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som

avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den

ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

2 §

2

Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå

målet för den regionala tillväxtpolitiken om projekten är förenliga med be-
stämmelserna i 4�6 §§.

Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt bör inte lämnas. Den som trots det avser att lämna ett
sådant bidrag ska underrätta regeringen innan beslut fattas.

3 §

3

Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara

förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas
ska Tillväxtverket samråda med berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan
eller berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska det berörda
organet informeras om detta.

1 Senaste lydelse 2010:1756.

2 Senaste lydelse 2007:714.

3 Senaste lydelse 2010:1756.

SFS 2012:435

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:435

Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser, samverkansor-

gan och landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling.

7 §

Bidrag får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga ut-

gifter för att starta, genomföra och avsluta projektet.

8 §

4

Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som

avser Tillväxtverkets projektverksamhet ges in till verket. En ansökan som
avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en länsstyrelse, ett
samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regio-
nalt utvecklingsansvar i vissa län ges in till den som ska besluta om bidraget.

En ansökan ska innehålla uppgifter om
1. bidragsmottagaren, och
2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och ge-

nomförande samt budget och finansieringsplan.

Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till en

hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jäm-
ställdhet.

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som

Tillväxtverket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller landstinget beslutar.

9 §

5

Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla

1. de villkor som förenas med beslutet,
2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
3. total finansieringsplan för projektet,
4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
5. beslutsmotivering.
Om beslutet fattas av en länsstyrelse, ett samverkansorgan eller ett lands-

ting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ska beslutsmotiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till
strategin för länets utveckling.

10 §

Om någon annan än bidragsmottagaren ska förfoga över projektme-

del, ska beslutsfattaren ställa upp villkor för medlens användning som över-
ensstämmer med denna förordning.

11 §

6

Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska

utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och
garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av pro-

jektets ekonomiska bärkraft, betala ut en del av beloppet i förskott. Förskott
får lämnas endast om bidragsmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk
förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lo-
kal utvecklingsgrupp som drivs av bidragsmottagaren.

4 Senaste lydelse 2009:674.

5 Senaste lydelse 2006:1466.

6 Senaste lydelse 2006:1466.

background image

3

SFS 2012:435

Förskott enligt andra stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade

stödet, dock sammanlagt högst 400 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012