SFS 2012:436 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

120436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen betyder

ackrediterat organ: organ för bedömning av överensstämmelse som är

ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av för-
ordning (EEG) nr 339/93,

delsystem: del av järnvägssystem vilken kan hänföras till någon av de

kategorier av delsystem som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibilite-
ten hos järnvägssystemet inom gemenskapen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt

varaktigt använder eller upplåter ett järnvägsfordon och är registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som är registrerade i

det europeiska registret över godkända fordonstyper,

försäkran om överensstämmelse: sådan försäkran om att ett järnvägsfor-

don överensstämmer med en redan godkänd fordonstyp som är utformad i
enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars
2011 om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd
typ av järnvägsfordon,

infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med tåg vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgräns
och vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.

2 Senaste lydelse 2011:1118.

SFS 2012:436

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:436

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

järnvägsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan fram-

föras på järnvägsspår och som består av ett eller flera delsystem eller delar
av delsystem,

järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd tillhan-

dahåller dragkraft och utför järnvägstrafik,

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda

för järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

järnvägsnät: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma infra-

strukturförvaltare,

järnvägssystem: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och

förvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfra-
struktur,

regional kollektivtrafikmyndighet: den som är regional kollektivtrafik-

myndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

tågläge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tågplan,

får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon, från en
plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss

angiven period,

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för underhållet av

ett järnvägsfordon och som är registrerad som sådan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)