SFS 2012:437 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

120437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:1065) om kol-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lektivtrafik </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 4 kap. 3 och 4 �� samt rubriken till 4 kap. ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 1 kap. 1 a och 2 a ��,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kap. 1 b �, 3 kap. 3 a � och 4 kap. 5 � av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ansvar f�r regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollek-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tivtrafikmyndigheter, </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppgifter och befogenheter f�r dem som �r beh�riga myndigheter enligt</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1370/2007 av den<br/>23 oktober 2007 om kollektivtrafik p� j�rnv�g och v�g och om upph�vande<br/>av r�dets f�rordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 <i>(EU:s kollek-<br/>tivtrafikf�rordning)</i> samt</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">3. allm�nna krav p� kollektivtrafikf�retag,<br/>allt i fr�ga om trafik p� v�g, j�rnv�g, vatten, sp�rv�g och tunnelbana.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om kollektivtrafik p� vatten ska �ven EU:s kollektivtrafik-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">I r�dets f�rordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om till-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">l�mpning av principen om frihet att tillhandah�lla tj�nster p� sj�transport-<br/>omr�det inom medlemsstaterna (cabotage)</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft13">2 finns best�mmelser om tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">till marknaden p� sj�transportomr�det och om medlemsstaternas m�jligheter<br/>att �l�gga f�rpliktelser vid allm�n trafik och ing� avtal om allm�n trafik<br/>avseende vissa sj�transporttj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:968px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett landsting ensamt ska ansvara f�r den regionala kollektiv-</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">trafiken i l�net, f�r en kommun inom l�net tr�ffa avtal med landstinget om</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EGT L 364, 12.12.1992, s. 7 (Celex 31992R3577).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:437</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:437</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kostnadsansvar f�r regional kollektivtrafik som �r av b�ttre kvalitet eller<br/>billigare f�r resen�rerna �n vad landstinget annars skulle tillhandah�lla. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">En regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till vilken befogenhet</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�verl�mnats enligt 2 �, f�r l�mna ers�ttning f�r kollektivtrafik som str�cker<br/>sig in i ett angr�nsande land, om trafiken omfattas av en allm�n trafikplikt.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning enligt f�rsta stycket f�r l�mnas endast f�r s�dan kollektivtrafik</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som �r l�mplig f�r att tillgodose resen�rernas behov av arbetspendling eller<br/>annat vardagsresande och som faktiskt ocks� tillgodoser detta behov.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap. Krav p� kollektivtrafikf�retag m.fl.</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett kollektivtrafikf�retag, en beh�rig myndighet enligt EU:s kollektiv-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">trafikf�rordning och den till vilken befogenhet �verl�mnats enligt 3 kap. 2 �<br/>ska till den myndighet regeringen best�mmer l�mna de uppgifter som<br/>beh�vs f�r utv�rdering och uppf�ljning av utvecklingen av marknaden f�r<br/>kollektivtrafik.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. skyldighet att l�mna information enligt 2 � och<br/>2. uppgiftsskyldighet enligt 3 �.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reskrifter om anm�lningsskyldighet enligt 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�reskrifter och i enskilda fall besluta om undantag fr�n skyldighet som<br/>anges i 1, 2 eller 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">dela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna<br/>lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2012. <br/>2. Trafikf�rs�rjningsprogram som avses i 2 kap. 8 och 11 �� ska komplet-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">teras i fr�ga om kollektivtrafik p� vatten senast den 1 augusti 2013. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Ett avtal om allm�n trafik som avser kollektivtrafik p� vatten f�r trots</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">vad som f�reskrivs i 3 kap. 3 � ing�s utan att grunda sig p� ett beslut om all-<br/>m�n trafikplikt, om tilldelningsbeslut har fattats f�re den 1 oktober 2013 och<br/>upphandlingen inleddes f�re den 1 augusti 2012.</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. Kravet i artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikf�rordning p� att varje beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">myndighet ska ha offentliggjort vissa uppgifter i Europeiska unionens offici-<br/>ella tidning senast ett �r innan det fria anbudsf�rfarandet inleds respektive<br/>innan ett avtal direkttilldelas, g�ller inte i fr�ga om avtal om allm�n trafik p�<br/>vatten om det fria anbudsf�rfarandet har inletts respektive ett avtal direkt-<br/>tilldelats f�re den 1 augusti 2013.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:437</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Olof Hedberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utf�rdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:1065) om kol-

lektivtrafik

dels att 1 kap. 1 �, 4 kap. 3 och 4 �� samt rubriken till 4 kap. ska ha f�l-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 1 kap. 1 a och 2 a ��,

2 kap. 1 b �, 3 kap. 3 a � och 4 kap. 5 � av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om

1. ansvar f�r regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollek-

tivtrafikmyndigheter,

2. uppgifter och befogenheter f�r dem som �r beh�riga myndigheter enligt

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1370/2007 av den
23 oktober 2007 om kollektivtrafik p� j�rnv�g och v�g och om upph�vande
av r�dets f�rordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollek-
tivtrafikf�rordning)
samt

3. allm�nna krav p� kollektivtrafikf�retag,
allt i fr�ga om trafik p� v�g, j�rnv�g, vatten, sp�rv�g och tunnelbana.

1 a �

I fr�ga om kollektivtrafik p� vatten ska �ven EU:s kollektivtrafik-

f�rordning till�mpas.

2 a �

I r�dets f�rordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om till-

l�mpning av principen om frihet att tillhandah�lla tj�nster p� sj�transport-
omr�det inom medlemsstaterna (cabotage)

2 finns best�mmelser om tilltr�de

till marknaden p� sj�transportomr�det och om medlemsstaternas m�jligheter
att �l�gga f�rpliktelser vid allm�n trafik och ing� avtal om allm�n trafik
avseende vissa sj�transporttj�nster.

2 kap.

1 b �

Om ett landsting ensamt ska ansvara f�r den regionala kollektiv-

trafiken i l�net, f�r en kommun inom l�net tr�ffa avtal med landstinget om

1 Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247.

2 EGT L 364, 12.12.1992, s. 7 (Celex 31992R3577).

SFS 2012:437

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:437

kostnadsansvar f�r regional kollektivtrafik som �r av b�ttre kvalitet eller
billigare f�r resen�rerna �n vad landstinget annars skulle tillhandah�lla.

3 kap.

3 a �

En regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till vilken befogenhet

�verl�mnats enligt 2 �, f�r l�mna ers�ttning f�r kollektivtrafik som str�cker
sig in i ett angr�nsande land, om trafiken omfattas av en allm�n trafikplikt.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket f�r l�mnas endast f�r s�dan kollektivtrafik

som �r l�mplig f�r att tillgodose resen�rernas behov av arbetspendling eller
annat vardagsresande och som faktiskt ocks� tillgodoser detta behov.

4 kap. Krav p� kollektivtrafikf�retag m.fl.

3 �

Ett kollektivtrafikf�retag, en beh�rig myndighet enligt EU:s kollektiv-

trafikf�rordning och den till vilken befogenhet �verl�mnats enligt 3 kap. 2 �
ska till den myndighet regeringen best�mmer l�mna de uppgifter som
beh�vs f�r utv�rdering och uppf�ljning av utvecklingen av marknaden f�r
kollektivtrafik.

4 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. skyldighet att l�mna information enligt 2 � och
2. uppgiftsskyldighet enligt 3 �.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

f�reskrifter om anm�lningsskyldighet enligt 1 �.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter och i enskilda fall besluta om undantag fr�n skyldighet som
anges i 1, 2 eller 3 �.

5 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt denna
lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2012.
2. Trafikf�rs�rjningsprogram som avses i 2 kap. 8 och 11 �� ska komplet-

teras i fr�ga om kollektivtrafik p� vatten senast den 1 augusti 2013.

3. Ett avtal om allm�n trafik som avser kollektivtrafik p� vatten f�r trots

vad som f�reskrivs i 3 kap. 3 � ing�s utan att grunda sig p� ett beslut om all-
m�n trafikplikt, om tilldelningsbeslut har fattats f�re den 1 oktober 2013 och
upphandlingen inleddes f�re den 1 augusti 2012.

4. Kravet i artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikf�rordning p� att varje beh�rig

myndighet ska ha offentliggjort vissa uppgifter i Europeiska unionens offici-
ella tidning senast ett �r innan det fria anbudsf�rfarandet inleds respektive
innan ett avtal direkttilldelas, g�ller inte i fr�ga om avtal om allm�n trafik p�
vatten om det fria anbudsf�rfarandet har inletts respektive ett avtal direkt-
tilldelats f�re den 1 augusti 2013.

background image

3

SFS 2012:437

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(N�ringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;