SFS 2012:438 Förordning om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

120438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1126) om
kollektivtrafik;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1126) om kollek-

tivtrafik

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 §, samt närmast

före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007
om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förord-
ning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70

1 och den till vilken befogenhet

överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska till
Transportstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för utvärdering och upp-
följning av utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten

enligt första stycket.

Undantag och avgifter

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta

om undantag från skyldighet som anges i 4 kap. 1, 2 eller 3 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik. Ett beslut om undantag får förenas med vill-
kor.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en

ansökan om undantag enligt första stycket och för tillsyn enligt lagen om
kollektivtrafik och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 1 (Celex 32007R1370).

SFS 2012:438

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012