SFS 2012:439 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

120439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2
dels att 14 b § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 14 a, 14 c, 15 och 16 §§ ska betecknas 15, 16, 16 a och

15 a §§,

dels att 3 a, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 35, 48, 66, 69, 74, 75 a, 76

och 77 §§ samt de nya 15, 15 a, 16 och 16 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sjutton nya paragrafer, 3 b, 13 a, 14 a‒14 c,

15 b, 15 c, 16 b–16 c, 17 a–17 c, 18 a, 18 b, 20 b, 55 a och 55 b §§ samt
närmast före 14 b, 16, 16 a, 17, 17 c, 18, 20 och 20 b §§ nya rubriker av
följande lydelse,

dels att det närmast före 20 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Väghållning för enskild väg”.

3 a §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag tillämpas 2‒4 kap. och

5 kap. 3 § miljöbalken. Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då jäm-
ställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.

3 b §

Med särskild rätt till fastighet avses nyttjanderätt, servitut och rätt till

elektrisk kraft samt liknande rätt.

Med fastighetsägare avses även tomträttshavare och med fastighet avses

även tomträtt.

10 §

Med byggande av väg avses att anlägga en ny väg och att bygga om

en väg.

Ny väg får anläggas, om vägen behövs för allmän samfärdsel eller annars

kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna.

En väg får byggas om, när det är motiverat från allmän synpunkt.
En åtgärd på en befintlig väg ska inte anses vara byggande av väg om
1. åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen,

och

2. berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen med-

gett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

Senaste lydelse av 14 b § 2005:575.

3 Senaste lydelse 2010:884.

SFS 2012:439
Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:439

13 §

4

När en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att

ändamålet med vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig
kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och
kulturvärden.

Om en vägplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till

mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 31 §, ska
planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den överväger de
olägenheter som planen orsakar enskilda.

13 a §

Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser

användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska
prövas enligt annan lag ska samordnas med den planläggningen och pröv-
ningen, om det lämpligen kan ske.

Bestämmelser om planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 19 och

20 §§ miljöbalken.

14 a §

Den som avser att bygga en väg ska upprätta en vägplan.

Om en väg behöver anläggas eller byggas om på grund av ett järnvägs-

projekt, får vägen i stället regleras i en järnvägsplan enligt 2 kap. 20 § andra
stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. I så fall ska
14 b‒18 b §§ inte tillämpas. Vid tillämpningen av övriga bestämmelser i
denna lag ska järnvägsplanen, när det gäller vägen, likställas med en väg-
plan.

Samråd

14 b §

Den som avser att bygga en väg ska under arbetet med att upprätta

en vägplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda
som särskilt berörs. Om vägplanen har betydelse för kollektivtrafiken, ska
samråd även ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter. Sam-
rådet ska avse vägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.

Om vägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
1. samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmän-

het och de organisationer som kan antas bli berörda, och

2. samrådet även avse innehåll i och utformning av sådan miljö-

konsekvensbeskrivning som ska finnas tillsammans med vägplanen.

Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den

inriktning och omfattning som behövs för prövningen av vägplanen.

Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på

bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer.

14 c §

Samrådet ska inledas så tidigt som möjligt och anpassas efter beho-

vet i det enskilda fallet.

Den som avser att bygga vägen ska ta fram underlag för samrådet och

göra det tillgängligt samt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
möjlighet att yttra sig.

4 Senaste lydelse 1998:803.

background image

3

SFS 2012:439

15 §

5

Länsstyrelsen ska under samrådet pröva om projektet kan antas med-

föra en betydande miljöpåverkan.

Prövningen ska göras av den länsstyrelse inom vars område projektet

huvudsakligen ska utföras efter samråd med övriga berörda länsstyrelser.
Länsstyrelsen får inte besluta i ärendet innan den som avser att bygga vägen
har gett de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig
enligt 14 c § andra stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slags projekt enligt

denna lag ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

15 a §

6

Samrådsförfarandet får förenklas om

1. vägplanen enbart gäller ändring av planen för ett vägbygge som ännu

inte är färdigställt, och

2. ändringen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Ägare till fastigheter som helt eller delvis kan komma att tas i anspråk ska

dock alltid ges tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller berörda innehavare av
särskild rätt till sådana fastigheter.

15 b §

Samråd om en vägs lokalisering och utformning i detalj behöver

inte ske om

1. vägplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas

genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900),

2. utredningen i detaljplaneärendet är tillräcklig och aktuell för vägplanen,

och

3. samråd i detaljplaneärendet sker eller har skett med alla dem som ska

omfattas av samråd enligt 14 b § första och andra styckena.

Om samrådet i detaljplaneärendet är avslutat och samråd inte har skett

med alla enligt första stycket 3, är det tillräckligt att samråd sker med dem
som inte har omfattats av samrådet.

15 c §

Om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett

annat land ska 6 kap. 6 § miljöbalken tillämpas.

Tillåtlighetsprövning

16 §

7

Om ett projekt ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. 3 § miljöbalken,

ska den som avser att bygga vägen överlämna ärendet till regeringen med
eget yttrande. Ärendet ska överlämnas när den som avser att bygga vägen
har tagit ställning till vilka alternativ som är rimliga och rangordnat dessa.

Ärendet ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och det övriga

underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. När underlaget tas fram ska
förfarandet för vägplan i 14 b‒15, 15 c och 17 §§ tillämpas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 7 § miljöbal-

ken och godkännas av berörda länsstyrelser innan ärendet kungörs.

5 Senaste lydelse av tidigare 14 a § 2005:575.

6 Senaste lydelse av tidigare 16 § 2005:940.

7 Senaste lydelse av tidigare 14 c § 2010:92.

background image

4

SFS 2012:439

Vägplanens innehåll och underlag till planen

16 a §

8

Vägplanen ska innehålla en karta över det område som planen om-

fattar. Kartan ska visa vägens sträckning och huvudsakliga utformning samt
den mark eller det utrymme och de särskilda rättigheter som behöver tas i
anspråk för vägen och för att bygga vägen.

Planen ska också innehålla uppgifter om
1. skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga

störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen,

2. verksamheter eller åtgärder som enligt bestämmelser i miljöbalken ska

undantas från förbud eller skyldigheter enligt balken, och

3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar,

murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från
berörd kommun.

Tillsammans med planen ska följande underlag finnas:
1. en redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av

vägen,

2. en sammanställning av de synpunkter som kommit fram under samrå-

det och uppgift om hur synpunkterna har beaktats (samrådsredogörelse),

3. en miljökonsekvensbeskrivning eller, om ett vägprojekt inte kan antas

medföra en betydande miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens förutse-
bara påverkan på människors hälsa och på miljön, och

4. de övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet.

16 b §

En miljökonsekvensbeskrivning ska uppfylla kraven i 6 kap. 7 §

miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av berörda länsstyrelser

innan den kungörs enligt 17 §.

16 c §

Det behövs ingen miljökonsekvensbeskrivning som är särskilt upp-

rättad för vägplanen om

1. vägplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas

genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), och

2. miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplaneärendet tas in i vägärendet

och är aktuell och tillräcklig för det ärendet.

Kungörande och granskning

17 §

9

Den som avser att bygga en väg ska kungöra förslaget till vägplan

och underlaget till denna och låta det granskas. Om en miljökonsekvens-
beskrivning har upprättats, ska denna kungöras och hållas tillgänglig för all-
mänheten enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken.

Om förslaget enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas

genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), får kungörandet
samordnas med det kungörande som ska ske i detaljplaneärendet.

8 Senaste lydelse av tidigare 15 § 2005:940.

9 Senaste lydelse 2005:940.

background image

5

SFS 2012:439

17 a §

Trots vad som anges i 17 § behöver ett förslag till vägplan som

enbart gäller ändring av planen för ett vägbygge som ännu inte är färdig-
ställt, bara kungöras och granskas om

1. ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, eller
2. någon annans fastighet eller del av fastighet behöver tas i anspråk eller

en särskild rätt till en sådan fastighet behöver upphävas eller begränsas och
åtgärden inte skriftligen medgetts av berörda fastighetsägare och innehavare
av särskild rätt.

17 b §

Trots vad som anges i 17 § behöver ett förslag till vägplan inte

kungöras om förslaget

1. inte är av stor vikt eller har principiell betydelse,
2. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och
3. saknar intresse för allmänheten.
Den som avser att bygga vägen ska då i stället ge länsstyrelsen, berörda

kommuner och de enskilda som särskilt berörs tillfälle att godkänna försla-
get eller att inom tre veckor granska det och lämna synpunkter. Gransknings-
tiden får göras kortare, om alla berörda är överens om det.

Bemyndigande

17 c §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. samråd enligt 14 b–15 c §§, och
2. vägplan enligt 16 a–16 c §§.

Fastställelse av en vägplan

18 §

10

Trafikverket prövar frågan om att fastställa en vägplan efter samråd

med berörda länsstyrelser.

Trafikverket ska överlämna frågan om att fastställa planen till regeringen

för prövning om Trafikverket och en länsstyrelse har olika uppfattning.

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning samt resultatet av samråd och

yttranden ska beaktas när frågan om att fastställa vägplanen prövas. Ett be-
slut att fastställa planen ska kungöras. Om samråd har skett med en ansvarig
myndighet i ett annat land enligt 6 kap. 6 § miljöbalken, ska den ansvariga
myndigheten i det landet informeras.

18 a §

Ett beslut att fastställa en vägplan upphör att gälla fem år efter det år

då beslutet fick laga kraft om inte

1. vägens sträckning har blivit tydligt utmärkt på marken, och
2. vägbygget har påbörjats.
Om det finns synnerliga skäl får giltighetstiden förlängas med högst två

år.

Ett beslut att förlänga giltighetstiden ska kungöras.

10 Senaste lydelse 2010:92.

background image

6

SFS 2012:439

18 b §

Ett beslut att fastställa en vägplan ska upphävas, helt eller delvis,

om förhållandena efter beslutet har ändrats så att förutsättningarna för att
fastställa planen inte längre är uppfyllda.

Ett beslut att upphäva en vägplan ska kungöras.

19 §

En väg får börja byggas först sedan vägplanen har blivit fastställd.

Avvikelse från vägplanen

20 §

11

När en väg byggs får endast oväsentliga avvikelser göras från väg-

planen. Om en sådan avvikelse görs i fråga om den mark eller det utrymme
som enligt planen ska tas i anspråk för vägen, ska det omedelbart antecknas i
ett tillägg till planen.

Gemensam planering av vägar och järnvägar

20 b §

En vägplan och en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byg-

gande av järnväg får upprättas i ett gemensamt förfarande och fastställas
genom ett beslut.

Byggande av järnväg som behövs på grund av det vägprojekt som en väg-

plan avser, får regleras i vägplanen.

28 §

12

En vägplan ska upprättas om mark eller annat utrymme, utöver vad

som redan hör till vägen, behöver tas i anspråk för en väganordning vars
utförande ingår i drift av väg. I vägplanen ska den mark eller det utrymme
som behöver tas i anspråk anges, varvid bestämmelserna i 13‒20 §§ ska till-
lämpas. Vid tillämpningen av 15 a och 17 a §§ ska vägplanen anses som en
sådan plan som enbart gäller ändring av planen för ett vägbygge som ännu
inte är färdigställt.

Första stycket gäller inte om
1. åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen,

och

2. berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen med-

gett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk.

30 §

13

Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat ut-

rymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till
fastigheten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i vägplanen, i en
skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om förändring av enskild väg till
allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe

1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid väg-

rätten består, och

2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken

eller utrymmet.

11 Senaste lydelse 2005:940.

12 Senaste lydelse 2005:940.

13 Senaste lydelse 2005:940.

background image

7

SFS 2012:439

31 §

14

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat ut-

rymme för en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan eller, i fråga
om åtgärd enligt 10 § fjärde stycket och 28 § andra stycket, en skriftlig över-
enskommelse. Vägrätt uppkommer även genom att väghållaren övertar mark
eller annat utrymme med stöd av beslut om förändring av enskild väg till all-
män.

Mark eller annat utrymme ska anses ha tagits i anspråk för en väg, när

vägens sträckning över fastigheten tydligt har märkts ut på marken och det
vägarbete som anges i vägplanen har påbörjats inom fastigheten.

Om utmärkning enligt andra stycket inte lämpligen kan göras, ska mark

eller annat utrymme anses ha tagits i anspråk när marken eller utrymmet har
angetts i en vägplan och det vägarbete som anges i planen har påbörjats inom
fastigheten.

Mark eller annat utrymme ska anses ha tagits i anspråk för en åtgärd enligt

10 § fjärde stycket och 28 § andra stycket när det arbete som anges i över-
enskommelsen har påbörjats.

35 §

15

Om det i en fastställd vägplan för ett vägbyggnadsprojekt har avsatts

mark eller annat utrymme som behövs för att bygga vägen enligt 16 a §, ska
nyttjanderätt till marken eller utrymmet upplåtas till väghållaren för den tid
som har angetts i planen.

48 §

Inom det vägområde som anges i en vägplan får det inte utan väghåll-

ningsmyndighetens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader, utfö-
ras andra anläggningar eller vidtas andra åtgärder som kan väsentligt för-
svåra områdets användning för vägändamål. Förbudet gäller från det att
beslutet om fastställelse av vägplanen har fått laga kraft till dess att vägom-
rådet har tagits i anspråk för väg.

För den tid som anges i första stycket gäller bestämmelserna i 47 § första

och andra styckena om förbud att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra bygg-
nader, göra tillbyggnader, utföra andra anläggningar eller vidta andra sådana
åtgärder.

Förbud enligt första eller andra stycket upphör att gälla när beslutet om

fastställelse av en vägplan upphör att gälla.

I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de villkor

som behövs.

55 a §

Om fastighetsägaren begär det, ska mark eller utrymme som enligt

gällande vägplan inte endast tillfälligt ska användas för vägändamål lösas in
av den som ska bygga vägen. Det gäller dock inte om vägrätt har uppkommit
eller om det finns en överenskommelse om ersättning för vägrätt.

När ersättningen bestäms gäller 4 kap. expropriationslagen (1972:719) i

tillämpliga delar.

55 b §

En fastighet eller del av fastighet ska på fastighetsägarens begäran

lösas in även om det ännu inte finns någon gällande vägplan om

1. det är sannolikt att fastigheten kommer att behövas för vägändamål, och

14 Senaste lydelse 2005:940.

15 Senaste lydelse 2005:940.

background image

8

SFS 2012:439

2. det finns synnerliga skäl för att få fastigheten eller del av denna inlöst.
När ersättningen bestäms gäller 4 kap. expropriationslagen (1972:719) i

tillämpliga delar.

66 §

16

Om det inte har träffats en överenskommelse om ersättning enligt

55, 58, 61 eller 63 § eller om inlösen enligt 55 a, 55 b, 56, 59 eller 62 §, ska
den som vill göra anspråk på ersättning eller begära inlösen väcka talan vid
den mark- och miljödomstol inom vars område fastigheten eller anordningen
är belägen. Även väghållaren eller den som avser att bygga vägen kan på
samma sätt begära prövning av ersättning till fastighetsägare eller annan sak-
ägare.

69 §

17

I mål om ersättning enligt 55, 58 eller 61 § eller gottgörelse enligt

68 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i expropriationslagen
(1972:719) om rättegång samt om rättegångskostnader och kostnader vid
fördelning av ersättning, om inte annat är särskilt föreskrivet. Om ett
yrkande om ersättning enligt 58 eller 61 § eller om gottgörelse enligt 68 §
ogillas och målet inte har inletts av väghållaren, tillämpas 15 kap. 8 § plan-
och bygglagen (2010:900) i fråga om rättegångskostnaderna.

I mål om inlösen enligt 55 a, 55 b, 56, 59 eller 62 § gäller i tillämpliga

delar expropriationslagen (1972:719), om inte annat är särskilt föreskrivet.
Om ett yrkande om inlösen enligt 59 eller 62 § ogillas, tillämpas allmänna
regler om rättegångskostnad.

74 §

18

Länsstyrelsens beslut enligt 37, 45‒47 §, 48 § andra stycket, 52, 53

eller 64 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Länsstyrelsens beslut enligt 15 § första stycket, 16 § tredje stycket eller

16 b § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än som avses i första och

andra styckena får överklagas till regeringen.

75 a §

19

Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en vägplan får

överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses
i 16 kap. 13 § miljöbalken.

76 §

20

Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag.

Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag

som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.

Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik och regionplaneorgan enligt 7 kap. plan- och
bygglagen (2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

16 Senaste lydelse 2010:926.

17 Senaste lydelse 2010:904.

18 Senaste lydelse 1998:832.

19 Senaste lydelse 2010:884.

20 Senaste lydelse 2010:92.

background image

9

SFS 2012:439

77 §

21

Ett beslut i fråga om tillstånd enligt 39, 43, 45, 46, 47 eller 48 § och

Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en vägplan, förändring av en
enskild väg till allmän, förklaring att en gata också ska vara allmän väg eller
indragning av en väg blir gällande när beslutet får laga kraft. I ett beslut om
tillstånd får det dock bestämmas att beslutet ska gälla omedelbart.

Andra beslut enligt denna lag än som avses i första stycket gäller omedel-

bart, om inte något annat framgår av beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträ-

dandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en arbetsplan som har
överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 15 § andra stycket i
dess äldre lydelse.

3. Äldre föreskrifter i 18 § tredje stycket gäller fortfarande för en arbets-

plan som har fastställts före den 1 januari 2013.

4. Bestämmelserna i 55 a § och 76 § fjärde stycket tillämpas inte på en

arbetsplan som har fastställts före den 1 januari 2013.

5. I övrigt ska en arbetsplan som har upprättats och, om det behövts, fast-

ställts enligt äldre föreskrifter anses vara en fastställd vägplan.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

21 Senaste lydelse 2010:92.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012