SFS 2012:440 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;

120440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg

dels att 2 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 1, 3 och 4 §§, 4 kap. 4 § samt 5 kap.

2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., samt tre nya paragra-

fer, 1 kap. 4 a §, 3 kap. 3 a § och 4 kap. 2 a § av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Med järnväg avses i denna lag spåranläggning för järnvägstrafik. Till

en spåranläggning hör spår och de övriga fasta anordningar som behövs för
spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i
övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av
trafiken.

Vad som föreskrivs om järnväg tillämpas också på tunnelbana och spår-

väg. Om en tunnelbana eller en spårväg byggs med stöd av en detaljplan
enligt plan- och bygglagen (2010:900) behöver dock bestämmelserna i
denna lag inte tillämpas.

2 §

Med byggande av järnväg avses att anlägga en ny järnväg och att

bygga om en järnväg.

En åtgärd på en befintlig järnväg ska inte anses vara byggande av järnväg

om

1. åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen,

och

2. berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen med-

gett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk.

4 §

2

När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att

ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan
oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur-
och kulturvärden.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Senaste lydelse 1998:804.

SFS 2012:440
Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:440

Om en järnvägsplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild

rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap.
1 §, ska planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den över-
väger de olägenheter som planen orsakar enskilda.

4 a §

Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser

användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska
prövas enligt annan lag, ska samordnas med den planläggningen och pröv-
ningen, om det lämpligen kan ske.

Bestämmelser om planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 19 och

20 §§ miljöbalken.

2 kap. Järnvägsplan m.m.

När en järnvägsplan ska upprättas

1 §

Den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan.

En järnvägsplan behöver dock inte upprättas för industrispår eller hamn-

spår som ska anläggas uteslutande på egen fastighet. En järnvägsplan får
upprättas för att stänga av en plankorsning, även om åtgärden inte är byg-
gande av järnväg.

Om en järnväg behöver anläggas eller byggas om på grund av ett vägpro-

jekt, får järnvägen i stället regleras i en vägplan enligt 20 b § andra stycket
väglagen (1971:948). I så fall ska 2�17 §§ inte tillämpas. Vid tillämpningen
av övriga bestämmelser i denna lag ska vägplanen, när det gäller järnvägen,
likställas med en järnvägsplan.

Samråd

2 §

Den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att upprätta

en järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de
enskilda som särskilt berörs. Om järnvägsplanen har betydelse för kollektiv-
trafiken, ska samråd även ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndig-
heter. Samrådet ska avse järnvägens lokalisering, utformning och miljöpå-
verkan.

Om järnvägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
1. samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmän-

het och de organisationer som kan antas bli berörda, och

2. samrådet även avse innehåll i och utformning av sådan miljökon-

sekvensbeskrivning som ska finnas tillsammans med järnvägsplanen.

Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den

inriktning och omfattning som behövs för prövningen av järnvägsplanen.

Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på

bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer.

3 §

Samrådet ska inledas så tidigt som möjligt och anpassas efter behovet i

det enskilda fallet.

Den som avser att bygga järnvägen ska ta fram underlag för samrådet och

göra det tillgängligt samt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
möjlighet att yttra sig.

background image

3

SFS 2012:440

4 §

Länsstyrelsen ska under samrådet pröva om projektet kan antas med-

föra en betydande miljöpåverkan.

Prövningen ska göras av den länsstyrelse inom vars område projektet

huvudsakligen ska utföras efter samråd med övriga berörda länsstyrelser.
Länsstyrelsen får inte besluta i ärendet innan den som avser att bygga järn-
vägen har gett de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att
yttra sig enligt 3 § andra stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slags projekt enligt

denna lag ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

5 §

Samrådsförfarandet får förenklas om

1. järnvägsplanen enbart gäller ändring av planen för ett järnvägsbygge

som ännu inte är färdigställt, och

2. ändringen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
�gare till fastigheter som helt eller delvis kan komma att tas i anspråk ska

dock alltid ges tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller berörda innehavare av
särskild rätt till sådana fastigheter.

6 §

Samråd om en järnvägs lokalisering och utformning i detalj behöver

inte ske om

1. järnvägsplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska

prövas genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900),

2. utredningen i detaljplaneärendet är tillräcklig och aktuell för järnvägs-

planen, och

3. samråd i detaljplaneärendet sker eller har skett med alla dem som ska

omfattas av samråd enligt 2 § första och andra styckena.

Om samrådet i detaljplaneärendet är avslutat och samråd inte har skett

med alla enligt första stycket 3, är det tillräckligt att samråd sker med dem
som inte har omfattats av samrådet.

7 §

Om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett

annat land ska 6 kap. 6 § miljöbalken tillämpas.

Tillåtlighetsprövning

8 §

Om ett projekt ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. 3 § miljöbalken,

ska den som avser att bygga järnvägen överlämna ärendet till regeringen
med eget yttrande. �rendet ska överlämnas när den som avser att bygga
järnvägen har tagit ställning till vilka alternativ som är rimliga och rangord-
nat dessa.

�rendet ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och det övriga

underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. När underlaget tas fram ska
förfarandet för järnvägsplan i 2�4, 7 och 12 §§ tillämpas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 7 § miljöbal-

ken och godkännas av berörda länsstyrelser innan ärendet kungörs.

Järnvägsplanens innehåll och underlag till planen

9 §

Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen

omfattar. Kartan ska visa järnvägens sträckning och huvudsakliga utform-

background image

4

SFS 2012:440

ning samt den mark eller det utrymme och de särskilda rättigheter som behö-
ver tas i anspråk för järnvägen och för att bygga järnvägen.

Planen ska också innehålla uppgifter om
1. skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga

störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen,

2. verksamheter eller åtgärder som enligt bestämmelser i miljöbalken ska

undantas från förbud eller skyldigheter enligt balken, och

3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar,

murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från
berörd kommun.

Tillsammans med planen ska följande underlag finnas:
1. en redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av

järnvägen,

2. en sammanställning av de synpunkter som kommit fram under sam-

rådet och uppgift om hur synpunkterna har beaktats (samrådsredogörelse),

3. en miljökonsekvensbeskrivning eller, om ett järnvägsprojekt inte kan

antas medföra en betydande miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens
förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön, och

4. de övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet.

10 §

En miljökonsekvensbeskrivning ska uppfylla kraven i 6 kap. 7 § mil-

jöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av berörda länsstyrelser

innan den kungörs enligt 12 §.

11 §

Det behövs ingen miljökonsekvensbeskrivning som är särskilt upprät-

tad för järnvägsplanen om

1. järnvägsplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska

prövas genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), och

2. miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplaneärendet tas in i järnvägs-

ärendet och är aktuell och tillräcklig för det ärendet.

Kungörande och granskning

12 §

Den som avser att bygga en järnväg ska kungöra förslaget till järn-

vägsplan och underlaget till denna och låta det granskas. Om en miljö-
konsekvensbeskrivning har upprättats, ska denna kungöras och hållas till-
gänglig för allmänheten enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken.

Om förslaget enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas

genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), får kungörandet
samordnas med det kungörande som ska ske i detaljplaneärendet.

13 §

Trots vad som anges i 12 § behöver ett förslag till järnvägsplan som

enbart gäller ändring av planen för ett järnvägsbygge som ännu inte är fär-
digställt, bara kungöras och granskas om

1. ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, eller
2. någon annans fastighet eller del av fastighet behöver tas i anspråk eller

en särskild rätt till en sådan fastighet behöver upphävas eller begränsas och
åtgärden inte skriftligen medgetts av berörda fastighetsägare och innehavare
av särskild rätt.

background image

5

SFS 2012:440

14 §

Trots vad som anges i 12 § behöver ett förslag till järnvägsplan inte

kungöras om förslaget

1. inte är av stor vikt eller har principiell betydelse,
2. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och
3. saknar intresse för allmänheten.
Den som avser att bygga järnvägen ska då i stället ge länsstyrelsen, be-

rörda kommuner och de enskilda som särskilt berörs tillfälle att godkänna
förslaget eller att inom tre veckor granska det och lämna synpunkter.
Granskningstiden får göras kortare, om alla berörda är överens om det.

Fastställelse av en järnvägsplan

15 §

Trafikverket prövar frågan om att fastställa en järnvägsplan efter sam-

råd med berörda länsstyrelser.

Trafikverket ska överlämna frågan om att fastställa planen till regeringen

för prövning om Trafikverket och en länsstyrelse har olika uppfattning.

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning samt resultatet av samråd och

yttranden ska beaktas när frågan om att fastställa järnvägsplanen prövas. Ett
beslut att fastställa planen ska kungöras. Om samråd har skett med en ansva-
rig myndighet i ett annat land enligt 6 kap. 6 § miljöbalken, ska den ansva-
riga myndigheten i det landet informeras.

När beslut om att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla

16 §

Ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla fem år efter

det år då beslutet fick laga kraft om inte järnvägsbygget har påbörjats.

Om det finns synnerliga skäl får giltighetstiden förlängas med högst två

år.

Ett beslut att förlänga giltighetstiden ska kungöras.

17 §

Ett beslut att fastställa en järnvägsplan ska upphävas, helt eller delvis,

om förhållandena efter beslutet har ändrats så att förutsättningarna för att
fastställa planen inte längre är uppfyllda.

Ett beslut att upphäva en järnvägsplan ska kungöras.

Avvikelse från järnvägsplanen

18 §

När en järnväg byggs får endast oväsentliga avvikelser göras från

järnvägsplanen. Om en sådan avvikelse görs i fråga om den mark eller det
utrymme som enligt planen ska tas i anspråk för järnvägen, ska det omedel-
bart antecknas i ett tillägg till planen.

Gemensam planering av järnvägar och vägar

19 §

En järnvägsplan och en vägplan enligt väglagen (1971:948) får upp-

rättas i ett gemensamt förfarande och fastställas genom ett beslut.

Byggande av allmän väg som behövs på grund av det järnvägsprojekt som

en järnvägsplan avser får regleras i järnvägsplanen.

background image

6

SFS 2012:440

Väghållning för enskild väg

20 §

Om byggande av en järnväg eller avstängning av en plankorsning

medför att en enskild väg behöver byggas eller att ändrade förhållanden upp-
står som väsentligt påverkar väghållningen för en sådan väg, ska den som
bygger järnvägen eller järnvägens infrastrukturförvaltare vid behov begära
förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) för att ordna väghållningen
för den enskilda vägen.

Bemyndigande

21 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. samråd enligt 2�6 §§, och
2. järnvägsplan enligt 9�11 §§.

3 kap.

1 §

Trafikverket, och efter tillstånd av länsstyrelsen annan som avser att

bygga en järnväg, har rätt att få tillträde till en fastighet för att verkställa
mätning eller stakning, undersökning av grund eller annan förberedande
åtgärd för byggande av järnvägen. Den som avser att bygga järnvägen ska
underrätta fastighetsägaren om beräknad tidpunkt för tillträde. I en trädgård,
park eller liknande plantering får träd eller buskar inte skadas eller fällas
utan fastighetsägarens samtycke. �ven i övrigt ska skada så långt möjligt
undvikas.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att åtgärderna ska

kunna genomföras.

3 §

3

Om mark eller annat utrymme i närheten av järnvägsmarken i en fast-

ställd järnvägsplan har avsatts för upplag eller liknande ändamål i samband
med byggandet av järnvägen, får marken eller utrymmet tas i anspråk med
nyttjanderätt i enlighet med vad som anges i planen.

3 a §

Länsstyrelsen får besluta att nyttjanderätt till mark eller annat

utrymme ska upplåtas för tillfällig järnväg om

1. en järnväg inte kan användas utan risk för olyckshändelse på grund av

pågående arbete, jordras, översvämning eller av annan orsak, och

2. järnvägens infrastrukturförvaltare begär det.
Nyttjanderätten ska upplåtas för den tid en tillfällig järnväg behövs till

följd av hindret.

4 §

4

Om träd eller buskar intill mark eller annat utrymme som ska använ-

das för järnväg medför olägenheter för trafik- eller driftsäkerheten på järn-
vägen, får länsstyrelsen besluta att de ska avlägsnas eller beskäras genom
järnvägens infrastrukturförvaltares försorg. I samband med beslutet får läns-
styrelsen meddela de villkor som behövs.

3 Senaste lydelse 2005:944.

4 Senaste lydelse 2005:944.

background image

7

SFS 2012:440

4 kap.

2 a §

En fastighet eller del av fastighet ska på fastighetsägarens begäran

lösas in även om det ännu inte finns någon gällande järnvägsplan om

1. det är sannolikt att fastigheten kommer att behövas för järnvägsända-

mål, och

2. det finns synnerliga skäl för att få fastigheten eller del av denna inlöst.

4 §

5

Den som avser att bygga en järnväg ska ersätta skador till följd av

åtgärder som avses i 3 kap. 1 § och skador till följd av att mark eller annat
utrymme tagits i anspråk enligt 3 kap. 3 eller 3 a §. Järnvägens infrastruktur-
förvaltare ska ersätta skador till följd av åtgärder som avses i 3 kap. 4 §.

5 kap.

2 §

6

Länsstyrelsens beslut enligt 3 kap. 3 a § får överklagas till regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap. 4 § första stycket, 8 § tredje stycket

eller 10 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen får överklagas till allmän förvaltningsdoms-

tol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträ-

dandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en järnvägsplan som
har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2 kap. 2 § i dess
äldre lydelse.

3. �ldre föreskrifter i 3 kap. 1 och 3 §§ gäller fortfarande för en järnvägs-

plan som har fastställts före den 1 januari 2013.

4. Bestämmelsen i 2 kap. 16 § andra stycket tillämpas inte på en järnvägs-

plan som har fastställts före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:944.

6 Senaste lydelse 1998:850.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012