SFS 2012:442 Lag om ändring i lagen (2012:430) om ändring i miljöbalken

120442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:430) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 1 § miljöbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2012:430) om ändring i nämnda balk ska ha föl-
jande lydelse.

17 kap.

1 §

Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande

slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen

enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att
bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställ-
ning av kärnbränsle,

2. allmänna farleder, och
3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för

forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

SFS 2012:442

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012