SFS 2012:444 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

120444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 34 § samt 5 kap. 7 och 16 §§

plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.

34 §

Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåver-

kan, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökon-
sekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket
miljöbalken.

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 7 § första och andra

styckena miljöbalken, om genomförandet av detaljplanen kan antas få en
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

1. industriändamål,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för

sammanhållen bebyggelse,

3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utan-

för sammanhållen bebyggelse,

6. en permanent campingsplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg, eller
10. en tunnelbana.

5 kap.

7 §

Arbetet med att ta fram en detaljplan får förenklas i den utsträckning

som anges i 15 och 16 §§, 18 § andra stycket, 19 § tredje stycket, 21 § andra
stycket och 23 § andra stycket (enkelt planförfarande), om planförslaget är
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt
3 kap. 16 § och

1. inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan

antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmän-
heten,

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

SFS 2012:444
Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:444

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

2. enbart gäller en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska till-

ståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 §
miljöbalken, eller

3. enbart gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom upprät-

tande och fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en
järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

16 §

För ett planförslag som avses i 7 § 2 eller 3 behöver samråd enligt

11‒15 §§ endast ske om prövningen av det andra ärendet är avslutad och

1. den utredning som finns i det ärendet inte är tillräcklig eller inte längre

är aktuell för detaljplaneärendet, eller

2. samråd inte har skett i det andra ärendet med alla dem som ska omfattas

av samråd enligt 11 §.

I ett fall som avses i första stycket 2 är det tillräckligt att komplettera

detaljplaneärendet så att samråd sker med dem som inte omfattades av sam-
rådet i det andra ärendet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vägar och järnvägar som plane-

ras eller prövas enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649) om byg-
gande av järnväg i den lydelse lagarna hade före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)