SFS 2012:446 Förordning om ändring i förordningen (1997:294) om elberedskap

120446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:294) om
elberedskap;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:294) om elbered-

skap

dels att rubrikerna närmast före 3 och 6 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3, 4, 5 och 6 §§ ska betecknas 5, 6, 7 och 9 §§,
dels att 1 och 2 §§ samt de nya 5�7 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska sättas närmast före 6 §,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3, 4 och 8 §§,

samt närmast före 3, 5, 8 och 9 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Inledande bestämmelse

1 §

Affärsverket svenska kraftnät ska vara elberedskapsmyndighet enligt

elberedskapslagen (1997:288). Förordning 2012:446.

Beredskapsåtgärder

2 §

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om beredskapsåt-

gärder enligt 3 § elberedskapslagen (1997:288). Förordning 2012:446.

Risk- och sårbarhetsanalyser

3 §

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och sår-

barhetsanalyser enligt 4 § första stycket 2 elberedskapslagen (1997:288).

Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta

om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 2 elberedskapslagen.
Förordning 2012:446.

4 §

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att

lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten enligt 4 § första stycket 3
elberedskapslagen (1997:288).

Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta

om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 3 elberedskapslagen.
Förordning 2012:446.

SFS 2012:446

Utkom från trycket
den 25 juni 2012
Omtryck

background image

2

SFS 2012:446

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Beslut om fysiska åtgärder

5 §

1

Innan elberedskapsmyndigheten beslutar om fysiska skyddsåtgärder

enligt 5 § elberedskapslagen (1997:288) i verksamhet som omfattas av lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska myndigheten höra Strålsäkerhets-
myndigheten. Förordning 2012:446.

Anmälningsskyldighet

6 §

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6 och 7 §§

elberedskapslagen (1997:288) ska anses vara av väsentlig betydelse för
elförsörjningen, och

2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 § elberedskapslagen

ska anses vara av väsentlig betydelse. Förordning 2012:446.

7 §

En anmälan enligt 6 eller 7 § elberedskapslagen (1997:288) ska vara

skriftlig, om inte elberedskapsmyndigheten beslutar annat.

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en

sådan anmälan ska innehålla. Förordning 2012:446.

Informationsskyldighet

8 §

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för

den som avses i 1 § andra stycket elberedskapslagen (1997:288) att lämna
information till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan stör-
ning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.
Förordning 2012:446.

Ytterligare föreskrifter

9 §

Elberedskapsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

verkställighet av elberedskapslagen (1997:288) samt föreskrifter om verk-
ställighet av denna förordning. Förordning 2012:446.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av tidigare 3 § 2008:465.