SFS 2012:447 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

120447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § mönsterskyddslagen

(1970:485) ska ha följande lydelse.

31 §

2

Allmän domstol ska på talan därom häva en registrering av ett möns-

ter helt eller delvis, om hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1�4 a §§
och hindret fortfarande består eller om registrering har skett i strid med 13 §
andra stycket.

En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det eller

medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller sin identi-
tet och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.

Registreringen får inte hävas på den grunden att den som fått registre-

ringen endast varit berättigad till viss andel i mönsterrätten.

När domen vunnit laga kraft ska den sändas till registreringsmyndigheten

för anteckning i mönsterregistret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på mönster som är registre-

rade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som registreras på grund av
ansökningar som har gjorts innan dess, om inte annat följer av vad som
beskrivs nedan.

3. Frågan om hävande av registrering av ett mönster som har registrerats

enligt bestämmelser som gällde före den 1 juli 2002 ska bedömas enligt de
bestämmelserna.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2011/12:NU25, rskr. 2011/12:262.

2 Senaste lydelse 2002:570.

SFS 2012:447

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012