SFS 2012:448 Lag om ändring i ärvdabalken

120448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § ärvdabalken2 ska ha

följande lydelse.

10 kap.

4 §

3

Den som är under femton år eller på grund av en psykisk störning

saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testaments-
vittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller
nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes
syskon får vara vittne.

Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make

eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande
släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Den som är förmyndare,
god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till
denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossam-
fund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person
som han eller hon företräder. Förordnande att vara testamentsexekutor med-
för dock inte hinder att vara vittne.

Om ett testamentsvittne åberopas till bevis i en rättegång, gäller rätte-

gångsbalkens bestämmelser om sådant bevis.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Om ett testamente har upprättats före ikraftträdandet, gäller 10 kap. 4 §

i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 1991:1547.

SFS 2012:448

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012