SFS 2012:450 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 kap. 10 a § och 36 kap. 1 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

34 kap.

10 a §

2

Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt

rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols
behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt
samarbete i fråga om underhållsskyldighet

3 och enligt Haagkonventionen av

den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn
och andra familjemedlemmar

4 i ärende enligt förordningen eller konventio-

nen för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada
eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

36 kap.

1 §

5

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabal-

ken, eller

4. ärende om förvaltarskap.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1 Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220.

2 Senaste lydelse 2011:606.

3 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

4 EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

5 Senaste lydelse 2012:324.

SFS 2012:450

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:450

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket,

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av ut-

ländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställig-
het av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphä-
vande av förordning (EG) nr 1347/2000

6 eller ärende enligt 8 § lagen

(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och
enligt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indriv-
ning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

6 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).