SFS 2012:451 Lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

120451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande
bestämmelser till EU:s underhållsförordning;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:603) med

kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

dels att nuvarande 5–10 §§ ska betecknas 7–12 §§,
dels att rubriken till lagen samt 1, 3 och de nya 7–12 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 7 och 8 §§ ska sättas närmast

före nya 9 respektive 10 §,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, av följande

lydelse.

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om
underhållsskyldighet

1 §

Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

2

(underhållsförordningen) och Haagkonventionen av den 23 november 2007
om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlem-
mar

3 (2007 års Haagkonvention).

3 §

Svea hovrätt är behörig domstol för de förfaranden om erkännande,

verkställbarhet och ändring som avses i artiklarna 23, 27 och 32 i underhålls-
förordningen och i artiklarna 23 och 26 i 2007 års Haagkonvention.

5 §

Den som ansöker om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller för-

klaras vara verkställbart enligt 2007 års Haagkonvention ska tillsammans
med ansökan ge in avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som
har bestyrkts av en behörig myndighet. I artikel 28.1 a i underhållsförord-
ningen finns krav på att en kopia av avgörandet ska ges in.

1 Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220.

2 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

3 EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

SFS 2012:451

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:451

6 §

Ett beslut om bifall till en ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt

2007 års Haagkonvention ska delges den mot vilken förklaringen gäller. I
artikel 31.2 i underhållsförordningen finns krav på delgivning.

7 §

Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett

beslut om erkännande eller verkställbarhet tillämpas bestämmelserna i rätte-
gångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut, om inte annat följer av
underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention.

En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen ska, om den görs av

den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet, ha kommit in till
Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. I artikel
23.6 i 2007 års Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en
ansökan om ändring ska göras.

En domare som har prövat ansökningen om erkännande eller verkställbar-

het får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

8 §

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett

beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbal-
ken om överklagande av en hovrätts beslut, om inte annat följer av under-
hållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande.

9 §

I fråga om förnyad prövning enligt artikel 19 i underhållsförordningen

tillämpas vad som föreskrivs om särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, om
inte annat följer av underhållsförordningen.

10 §

Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det behövs någon

verkställbarhetsförklaring, eller om en ansökan om verkställbarhetsförkla-
ring bifalls, får det utländska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalken
som ett motsvarande svenskt avgörande. Om det inte finns någon motsvarig-
het till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom.

Första stycket gäller inte om annat följer av underhållsförordningen eller

2007 års Haagkonvention.

11 §

Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan

om verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen, ska hovrättens
beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd
som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

12 §

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att avgöra frågor om

hinder mot och uppskov med verkställighet enligt artikel 21 i underhållsför-
ordningen. Vid överklagande av ett sådant beslut tillämpas 18 kap. utsök-
ningsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

background image

3

SFS 2012:451

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012