SFS 2012:452 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

120452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om smittskyddslagen

(2004:168)

dels att 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 2 kap. 3 a–3 f §§, 7 kap.

2 a och 3 a §§ och 9 kap. 7 § samt närmast före 2 kap. 3 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

2 kap.

Nationella vaccinationsprogram

3 a §

Landstingen ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i

syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.

Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med

ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag
för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass.

3 b §

Skyldigheten enligt 3 a § gäller för sådana nationella vaccinations-

program som avses i 3 c–3 e §§.

3 c §

Nationella vaccinationsprogram delas in i

1. allmänna vaccinationsprogram, och
2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper.

3 d §

En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av

ett nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen
som kan

1. ges utan föregående diagnos av sjukdomen, och
2. ge mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av

befolkningen.

3 e §

En smittsam sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinations-

program, om vaccination med det vaccin mot sjukdomen som avses i 3 d §
kan förväntas

1 Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260.

SFS 2012:452

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:452

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen,
2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och
3. vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter.

3 f §

Den som omfattas av 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska

av landstinget erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår
i nationella vaccinationsprogram.

Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800),

med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället erbjudas vaccinationer
mot smittsamma sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogram av
huvudmannen för elevens utbildning.

7 kap.

2 a §

Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram är kost-

nadsfria för patienten.

3 a §

Hälsokontroll som beslutas med stöd av 3 kap. 8 § första eller andra

stycket är kostnadsfri för den som genomgår kontrollen.

4 §

Landstinget svarar för kostnader för läkemedel som avses i 1 §, för åt-

gärder som avses i 2 § och för de vaccinationer som ingår i nationella vacci-
nationsprogram enligt 2 kap. 3 f § första stycket.

Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet svarar för kostna-

der för de vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt
2 kap. 3 f § andra stycket enligt bestämmelser i skollagen (2010:800) om
kostnader för elevhälsa.

9 kap.

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar

som ska ingå i sådana nationella vaccinationsprogram som avses i 2 kap.
3 c–3 e §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. till vilka åldersgrupper vaccinationer ska erbjudas,
2. antalet doser som ska ges av varje vaccin,
3. med vilka intervall vaccinet ska ges, och
4. de ytterligare villkor som ska gälla för nationella vaccinationsprogram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)