SFS 2012:453 Lag om register över nationella vaccinationsprogram

120453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om register över nationella vaccinationsprogram;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Smittskydds-

institutets verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram (vacci-
nationsregistret).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

2 §

Uttrycket nationella vaccinationsprogram har i denna lag samma bety-

delse som i smittskyddslagen (2004:168).

3 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person-

uppgifter i Smittskyddsinstitutets verksamhet när det gäller nationella vacci-
nationsprogram, om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

4 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

5 §

Smittskyddsinstitutet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av

personuppgifter som institutet utför enligt denna lag.

�ndamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §

Personuppgifter får behandlas för

1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccina-

tionsprogram, samt

3. forskning och epidemiologiska undersökningar.
Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket

får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överens-

1 Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260.

SFS 2012:453

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:453

stämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

7 §

För de ändamål som anges i 6 § får endast följande uppgifter behand-

las:

1. datum för vaccinationen,
2. den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer,
3. vilket vaccin som har använts,
4. satsnummer,
5. den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen, och
6. den vaccinerades folkbokföringsort.

Uppgiftsskyldighet

8 §

Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska lämna de upp-

gifter som avses i 7 § 1�5 till vaccinationsregistret.

Behörighetstilldelning

9 §

Smittskyddsinstitutet ska bestämma villkor för tilldelning av behörig-

het för åtkomst till uppgifter i registret. Behörigheten ska begränsas till vad
som behövs för att den som tilldelats behörigheten ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret.

Utlämnande på medium för automatiserad databehandling

10 §

Personuppgifter i vaccinationsregistret får lämnas ut på medium för

automatiserad databehandling endast om uppgifterna ska användas för något
av de ändamål som anges i 6 §.

Sekretess

11 §

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

Rättelse och skadestånd

12 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Information

13 §

Smittskyddsinstitutet ska se till att den enskilde får information om

personuppgiftsbehandlingen.

background image

3

SFS 2012:453

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålen med behandlingen,
3. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgif-

terna och behandlingen,

5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204),

6. rätten enligt 12 § till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten enligt 12 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i

strid med denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp,
9. vad som gäller i fråga om bevarande, samt
10. att registreringen inte är frivillig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012