SFS 2012:455 Lag om upphävande av vissa författningar om kastrering

120455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av vissa författningar om
kastrering;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att följande författningar ska upphöra

att gälla vid utgången av 2012:

1. lagen (1944:133) om kastrering, och
2. kungörelsen (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den

24 mars 1944 (nr 133) om kastrering.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

SFS 2012:455

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012