SFS 2012:456 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

120456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall

;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:119) om fast-

ställande av könstillhörighet i vissa fall

dels att 1�5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 4 a och 9 §§, av föl-

jande lydelse.

1 §

2

En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en

annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller
hon

1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden,
4. har fyllt arton år, och
5. har steriliserats eller av någon annan orsak saknar fortplantnings-

förmåga.

En ansökan enligt första stycket får bifallas även om sökanden har bevil-

jats ändrad könstillhörighet med stöd av 2 §.

Särskilda bestämmelser om sterilisering finns i steriliseringslagen

(1975:580).

2 §

En person ska efter ansökan få fastställt att han eller hon har en annan

könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om

1. han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, och
2. en ändring av könstillhörigheten är
a) förenlig med utvecklingen av könsidentiteten, och
b) mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd.
Avser en ansökan enligt första stycket någon som har fyllt arton år, görs

ansökan av honom eller henne själv. Detsamma gäller för den som är yngre
än arton år men som inte står under någon annans vårdnad. I övriga fall görs
ansökan av vårdnadshavaren.

Avser ansökan ett barn som har fyllt tolv år, ska barnet lämna sitt sam-

tycke. �ven om samtycke inte behövs, ska hänsyn tas till barnets vilja med
beaktande av dess ålder och mognad.

1 Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

2 Senaste lydelse 1991:514.

SFS 2012:456

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:456

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3 §

En ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får bifallas endast om

sökanden är folkbokförd i Sverige.

Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner.

3 a §

En dom eller ett beslut om att en person har ändrad könstillhörighet,

som har meddelats av en utländsk domstol eller myndighet och som har
vunnit laga kraft, gäller i Sverige, om personen när domen eller beslutet
meddelades var medborgare i det andra landet eller bosatt där.

4 §

3

I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får tillstånd

ges till att ingrepp görs i könsorganen i syfte att göra dem mer lika det andra
könets. Tillstånd får ges endast om förutsättningarna för fastställelse är upp-
fyllda.

Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar.

4 a §

I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § får tillstånd ges

till att könskörtlarna avlägsnas, om förutsättningarna för fastställelse i 1 §
första stycket 1�4 är uppfyllda.

När en ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § har bifallits får den som

beslutet avser efter egen ansökan ges tillstånd till att könskörtlarna avlägs-
nas.

Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges endast om det finns

synnerliga skäl.

5 §

Ansökningar enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ prövas av Socialstyrelsen.

8 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför ingrepp enligt 4 eller

4 a § på en person som inte har fått tillstånd till ett sådant ingrepp, döms till
böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestäm-
melse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1�
3 och 2 § första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 1993:1285. �ndringen innebär bl.a. att tredje�sjätte styckena upp-
hävs.