SFS 2012:458 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

120458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § patientdatalagen

(2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125),
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119)
om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
samt den upphävda lagen (1944:133) om ka-
strering.

SFS 2012:458

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012