SFS 2012:459 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 1 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

1 §

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne li-
der men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rätts-
medicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning ut-
anför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskä-
relse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

SFS 2012:459

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012