SFS 2012:460 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrif-
terna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2012:351.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Statens skolverk

nationella

undersök-

ningar inom skolvä-
sendet och sådan
pedagogisk verksam-
het som avses i 25 kap.
skollagen (2010:800)
om måluppfyllelsen i
sektorn

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

internationella under-
sökningar inom skolvä-
sendet och sådan
pedagogisk verksam-
het som avses i 25 kap.
skollagen (2010:800)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den
offentliga förvalt-
ningen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

SFS 2012:460

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:460

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

uppdrag att utvärdera
informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar för
arbetslösa inskrivna i
aktivitetsgarantin och
för arbetslösa ungdo-
mar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av finan-
siell samordning inom
rehabiliteringsområdet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av insat-
ser för funktionshin-
drade inom arbets-
marknadspolitiken

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade ansök-
ningshandlingar och en
studie om rekrytering
med mångfaldsper-
spektiv

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
Försäkringskassans
kontroll av felaktiga
utbetalningar samt av
Försäkringskassans
rättstillämpning

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
Arbetsförmedlingens
kontroll av felaktiga
utbetalningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning
för invandrare (sfi)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

3

SFS 2012:460

undersökningar om er-
farenheter av särskilda
fortbildningsinsatser
för lärare

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontroll av
felaktiga utbetalningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av effek-
ter för jordbrukets
konkurrenskraft av
borttagen beskattning
avseende gödselmedel

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska för-
hållanden

undersökningar som
rör systemet för kom-
munalekonomisk ut-
jämning

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
vissa nyanlända in-
vandrares etablering i
Sverige

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av den
omreglerade apoteks-
marknaden

undersökningar av till-
lämpningen av bestäm-
melserna om timkost-
nadsnorm

inom rätts-

hjälpsområdet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska för-
hållanden

undersökningar om
kommunernas och
Arbetsförmedlingens
insatser till personer
med ekonomiskt bi-
stånd som är inskrivna
hos Arbetsförmed-
lingen

undersökningar om
Socialstyrelsens utred-
ningsverksamhet avse-
ende vissa dödsfall

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

4

SFS 2012:460

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)

Stiftelse- och fören-
ingsskatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella fören-
ingar, registrerade
trossamfund samt
vissa andra juridiska
personer

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska för-
hållanden