SFS 2012:461 Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

120461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1062) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala
området;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2011:1062) om

statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området samt 1, 2 och
15 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det
sociala området m.m.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella orga-

nisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande om-
råden:

� alkohol och narkotika,
� utsatta barn och deras familjer,
� att motverka våld mot kvinnor,
� att ge stöd till efterlevande personer, och
� att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter

än idrotts- och friluftsverksamheter.

2 §

Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att

1. stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till
a) att människor, som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt

levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i
samhällsutvecklingen, eller

b) skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-

ningen,

2. inom de angivna områdena ge stöd till organisationernas
a) informations- och opinionsbildande arbete,
b) förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor som befinner

sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation,

c) hälsofrämjande verksamhet, och
3. främja nationella insatser för riksorganisationerna eller de organisatio-

ner som bedriver verksamhet av riksintresse genom att statsbidraget kommer
organisationernas lokala eller samordnande arbete till del samt stödja organi-
sationer som främjar förutsättningar för sådant socialt arbete som avses i 1 §.

SFS 2012:461

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:461

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Med ett riksintresse avses i denna förordning att organisationen bedriver

en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast
lokalt.

15 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen

lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som har lämnats enligt
denna förordning. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel upp-
delat på områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att
motverka våld mot kvinnor, stöd till efterlevande personer samt att främja en
god hälsa i befolkningen. Redovisningen ska innehålla

1. uppgifter om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och

för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som antas
kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för,
och

2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som

anges i 2 § samt hur behoven av verksamheten har beaktats vid bedöm-
ningen av beviljande av bidrag.

Socialstyrelsen ska vart femte år genomföra en oberoende utvärdering av

bidragsgivningen. Vid utvärderingen ska det särskilt beaktas hur bidrags-
givningen uppfyller det syfte som anges i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012 och tillämpas första

gången i fråga om statsbidrag för år 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)