SFS 2012:463 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

120463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbe-

stämmelserna till förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
ska ha följande lydelse.

2.

1 Om det finns medel som har betalats in till Naturvårdsverket enligt den

upphävda förordningen, får medlen användas för

a) ersättning till den som enligt 14 § denna förordning har samlat in och

fått kostnader för att sortera, återvinna eller bortskaffa batterier som inne-
håller bly, kadmium eller kvicksilver och som kan antas ha släppts ut på
marknaden före den 1 januari 2009,

b) ersättning till den som har fått kostnader för bortskaffande av kvick-

silver från batterier som kan antas ha släppts ut på marknaden före den
1 januari 2009,

c) återbetalning av avgifter för batterier som har förts ut från Sverige, om

batterierna har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,

d) att betala Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbe-

talning av medlen,

e) information om hantering av batterier, och
f) forskning om batterier.

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:909.

SFS 2012:463

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012